Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS – tilläggsuppdrag avseende insatsen personlig assistans

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS – tilläggsuppdrag avseende insatsen personlig assistans

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS – tilläggsuppdrag avseende insatsen personlig assistans redovisar kartläggning och analys av insatsen enligt 9§ 2 LSS. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS – tilläggsuppdrag avseende insatsen personlig assistans

​Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS – tilläggsuppdrag avseende insatsen personlig assistans redovisar kartläggning och analys av insatsen enligt 9§ 2 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
 Socialstyrelsen har bland annat analyserat:

 • Kommunernas riktlinjer avseende personlig assistans. 
 • Insatsens utformning i olika kommuner. 
 • Antalet beviljade assistanstimmar och mängden överklaganden. 
 • Konsekvenser när assistansersättning från Försäkringskassan dras in och ersätts av personlig assistans enligt LSS. 

Förekomsten av riktlinjer

Socialstyrelsen har utifrån uppdraget ombett samtliga kommuner att sända in lokala riktlinjer avseende personlig assistans enligt LSS, i den mån sådana finns. Cirka 50 procent av kommunerna har uppgivit att riktlinjer finns och dessa har skickats in till Socialstyrelsen för analys och genomgång. 

Hur utförandet av personlig assistans är fördelat på olika typer av regiformer 

I en enkät som kommunerna har besvarat ställdes en fråga om hur de pågående ärendena med personlig assistans enligt LSS är fördelade utifrån vilka regiformer som är valda som utförare av assistansen. Det summerade utfallet är som nedan:
 • Kommunens egen regi: 43 procent   
 • Privata företag: 50 procent 
 • Assistanskooperativ: 6 procent 
 • Den enskilde anordnar själv sin assistans: 1 procent
 • En tredjedel av assistanstimmar avser grundläggande behov
Enkätresultaten visar att drygt en tredjedel, 36 procent, av samtliga beviljade assistanstimmar enligt LSS avser grundläggande behov. Den resterande andelen avser timmar för andra personliga behov. Andelen bör dock tolkas med försiktighet. Av samtliga kommuner och stadsdelar som totalt sett deltog i enkäten så kunde bara en av fyra ge ett exakt svar på frågan hur fördelningen såg ut mellan beviljade timmar för grundläggande behov och för andra personliga behov.

Var fjärde överklagar sina timbeslut

Kommunerna ombads i enkäten att räkna samman i hur många av alla de pågående ärendena med personlig assistans som det förekommit att den enskilde har överklagat kommunens beslut angående antalet timmar. Utfallet är 27 procent, det vill säga i drygt vart fjärde ärende förekommer det att beslutet har överklagats. När kommunerna ombetts räkna in endast de personer som tidigare har haft assistansersättning från Försäkringskassan, men fått denna indragen, så ligger andelen som har överklagat i denna grupp på i snitt 60 procent.

Färre timmar när assistansersättning dras in och ersätts av personlig assistans

En analys har gjorts av personer som fått assistansersättningen indragen av Försäkringskassan och året därefter istället beviljats personlig assistans från kommunen enligt LSS. Resultaten visar att det beviljade timantalet per vecka i genomsnitt i hela gruppen har sjunkit med 25 procent, från 72 till 54 timmar. Även om majoriteten har fått färre timmar beviljade från kommunen enligt LSS än vad de hade i assistansersättning från Försäkringskassan så har var femte person istället fått fler timmar.

Anmälningar enligt lex Sarah

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gör i sina sammanställningar ingen åtskillnad mellan om den personliga assistansen är beviljad enligt LSS eller om det är fråga om personlig assistans som köps för assistansersättning beviljad från Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken, SFB. Under perioden 2011-07-01 till 2014-12-21 så finns det 276 anmälningar enligt lex Sarah, varav 118 gäller offentlig verksamhet och 158 gäller enskild verksamhet. I 13 av dessa ärenden har IVO ställt krav på åtgärd.

Socialstyrelsens förslag

Socialstyrelsen anser att vid en översyn av LSS bör regeringen inkludera: 
 • Översyn av personkretsbestämmelsen, för att bättre tillgodose de behov som finns idag. Det gäller bland annat behoven hos personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, kognitiv funktionsnedsättning, grav synnedsättning eller dövblindhet. 
 • Införandet av boendestöd enligt LSS, med syfte att öka möjligheterna att tillgodose behoven av stöd i det egna boendet. 
 • Tydligare reglering för att få till stånd en mer enhetlig tillämpning av LSS över landet i syfte att minska behovet av lokala riktlinjer.  
Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS – tilläggsuppdrag avseende insatsen personlig assistans är utgiven av Socialstyrelsen.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?