Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Våld mot personer med funktionshinder

Våld mot personer med funktionshinder

Våld mot personer med funktionshinder innehåller en kartläggning av den kunskap som finns om våld mot personer med funktionsnedsättning, visar vilken kunskap som saknas och redogör för möjliga vägar för att förebygga våld mot personer med funktionsnedsättning. Kunskapsstödet är utgivet av Brottsförebyggande rådet, Brå.

Omslag: Våld mot personer med funktionshinder

​Kunskapen om våld mot personer med funktionsnedsättning i Sverige är i dag otillräcklig. Området är relativt outforskat och det saknas en samlad bild av våldet. Brottsförebyggande rådet, Brå, har därför undersökt problemet.

Osynlighet, sårbarhet och beroende
De datakällor som används för att belysa utbredningen av och karaktären på våld och annan våldsbrottslighet generellt har relativt lite att erbjuda när det gäller utsattheten bland personer med funktionsnedsättning.

De övergripande syften som ingick i uppdraget har därför formulerats som tre delfrågor: att kartlägga den kunskap som finns om våld mot personer med funktionshinder, att identifiera vilken kunskap som saknas samt att redogöra för möjliga vägar för att förebygga våld mot personer med funktionshinder.

Rapporten lyfter särskilt fram tre teman: osynlighet, sårbarhet och beroende. Särskilt angeläget är det att fylla kunskapsluckor som rör utsattheten bland män och bland personer som har svårt att själva berätta om sin utsatthet. Dessutom behövs kunskap som gör det möjligt att identifiera eventuella högriskgrupper och ökad kunskap bland praktiker inom vård och omsorg och rättsväsende om våld och funktionshinder. En serie förslag på förebyggande åtgärder presenteras utifrån samtal med nyckelpersoner på området.

Våld mot personer med funktionsnedsättning är utgiven av Brottsförebyggande rådet, Brå.

Våld mot personer med funktionsnedsättning på Brås webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman