Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Boende Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar

Barn och unga som trots olika stödinsatser inte kan bo kvar i föräldrahemmet kan få bo i familjehem eller bostad med särskild service. Syftet med insatsen är att ge möjlighet till en kompletterande varaktig uppväxtmiljö.

Familjehem eller bostad med särskild service kan komma i fråga för barn och unga med svåra funktionsnedsättningar som, trots olika stödinsatser helt eller delvis, inte kan bo kvar i föräldrahemmet. Syftet med insatsen är att ge möjlighet till en kompletterande varaktig uppväxtmiljö för dessa barn och unga.

Anledningen till att barnet eller den unga beviljas insatsen kan också vara att han eller hon behöver gå i skola på annan ort och därför inte kan bo hos sina föräldrar.

Oavsett om man väljer familjehem eller bostad med särskild service är det nödvändigt att insatsen ger goda förutsättningar för barnets eller den ungas känslomässiga och sociala utveckling. Därför behöver barnet få möjlighet att etablera en djup och stadigvarande kontakt med några få vuxna personer i en trygg och konstant omgivning. Familjehemmet eller en bostad med särskild service bör ses som ett komplement till föräldrahemmet.

Boende i familjehem

Boende i familjehem är en insats som innebär att barnet, på begäran av vårdnadshavaren, bor hos en annan familj än den ursprungliga.

Familjehem finns som insats i både SoL och LSS, men utredningen som föranleder själva insatsen och insatsens syfte skiljer sig åt i de olika lagstiftningarna.

Insatsen familjehem enligt LSS är inte tänkt att ges för att skydda barnet eller kompensera för bristande föräldraförmåga såsom är fallet i SoL, utan insatsen ges på grund av att barnet har ett omfattande omvårdnadsbehov eller går i skola på annan ort.

Lika stora krav bör ställas på de familjehem där barn placeras som en insats enligt LSS, som på de som ställs av socialtjänsten i fråga om andra familjehem.  Innan någon ges i uppdrag att ge stöd till barn som omfattas av LSS ska kommunen som ger uppdraget först kontrollera utdrag ur belastningsregistret enligt lagen om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder.

Bostad med särskild service för barn eller ungdomar

Bostäder med särskild service har mångsidiga användningsmöjligheter där olika inslag av förstärkta resurser kan erbjudas. Barn och ungdomar kan bo i en bostad med särskild service av flera anledningar. Skälen till att vårdnadshavare söker insatsen bostad med särskild service är också varierande.

Ett skäl kan vara att barnet har ett omfattande medicinskt omvårdnadsbehov under dygnets alla timmar. Familjen har kanske personlig assistans i hemmet, men upplever upplägget med assistansen som påfrestande och sårbart och vill därför ha en mer stabil lösning. Eller så kanske inte assistanstimmarna i kombination med andra insatser räcker till för att ge ett heltäckande stöd.

Drygt 1500 barn och unga bor i bostad med särskild service. Antalet har legat på ungefär samma nivå de senaste tio åren.

Personalens ansvar

Personalen i verksamheten har den dagliga kontakten med barnen och har det praktiska ansvaret för omvårdnaden och för att barnens behov blir tillgodosedda när barnen är där. Personalen får axla det ansvar för grundläggande omsorg och trygghet i vardagen som vårdnadshavarna annars skulle ha haft. Men vårdnadshavare har vårdnaden enligt föräldrabalken och de ska fatta viktiga beslut som rör barnet.

Verksamheten måste utformas så att den behåller och utvecklar de egenskaper som kännetecknar en god uppväxtmiljö, ett hem.  Barn som bor i en bostad med särskild service måste ges förutsättningar att uppleva trygghet i stabila kontakter med personal och andra barn i bostaden.

Oavsett var bostaden är lokaliserad bör gälla att den är utformad som en vanlig bostad och fungerar så hemlikt som möjligt. Det innebär bland annat att det bör vara ett litet antal, som regel 2–4, barn eller unga som bor i en och samma lägenhet eller villa. Barnen har oftast sina egna rum, men delar bland annat kök och vardagsrum med plats för lek eller andra aktiviteter. I insatsen ingår omvårdnad samt kultur och fritidsaktiviteter.

Läs mer:

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning på Socialstyrelsens webbplats

SOSFS 2012:6 Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser