Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Boendestöd

Stöd i den egna bostaden kallas ofta boendestöd. Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats för personer med funktionsnedsättning som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag.

​I Socialstyrelsens termbank definieras boendestöd som bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper i eget boende. Till särskilda målgrupper hör bland annat personer med funktionsnedsättning. Boendestödet anpassas till den enskildes behov av och möjligheter att utveckla ett fungerande vardagsliv. Eftersom behoven och önskemålen om stöd ser väldigt olika ut så är boendestöd en insats som har ett mångsidigt innehåll och är individuellt utformat för den enskilde.

En praktisk, pedagogisk och social insats

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats för personer med funktionsnedsättning som syftar till att stärka förmågan att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. Insatsen är ett stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper, bland annat personer med funktionsnedsättning.

Boendestöd kan även omfatta aktiviteter utanför boendet som personen ofta genomför tillsammans med sin boendestödjare. En fördel är om ett fåtal personer stödjer den enskilde eftersom arbetet bygger mycket på en fungerande relation och kontinuitet.

Boendestöd ska präglas av hög grad av delaktighet. Boendestödjaren stödjer den enskilde i att planera, genomföra och att vara delaktig i vardagssysslor. Boendestödjaren arbetar med, inte åt, den som behöver stöd. En boendestödjare kan också stödja den enskilde vid kontakter med myndigheter och vid behov följa med personen på aktiviteter.

Många boendestödjare har erfarenhet av tidigare arbete inom funktionshinderområdet och en pedagogisk utbildning kan vara en lämplig bakgrund. Många har en utbildning inom vård- och omsorg på gymnasienivå, men även högskoleutbildning som socionom eller beteendevetare har blivit en vanligare bakgrund för boendestödjare.

Hemtjänst

Även hemtjänst kan vara ett alternativ för stöd i den egna bostaden. De flesta som får hemtjänst är 65 år och äldre men även yngre personer med funktionsnedsättning kan få hemtjänst. I Socialstyrelsens termbank definieras hemtjänst som bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad.

Det är viktigt att den enskilde kan påverka hur hjälpen och stödet utformas. Lagen om valfrihetssystem har lett till att den enskilde i många kommuner kan välja utförare av hemtjänst.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan man göra anpassningar av boendet som är nödvändiga för att personen ska kunna fungera i ditt dagliga liv, till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Läs mer: Bostadsanpassningsbidraget på Boverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser