Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Boende Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad är en insats enligt LSS. Insatsen inkluderar tre former av bostäder: servicebostad, gruppbostad och annan särskilt anpassad bostad.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Insatsen inkluderar tre huvudformer av bostäder:

  • servicebostad
  • gruppbostad
  • annan särskilt anpassad bostad.

I insatsen servicebostad och gruppbostad ingår omvårdnad.

Servicebostad och gruppbostad är en form av ”bostäder med särskild service” där fast bemanning ingår, vilket inte gäller för boendeformen ”annan särskilt anpassad bostad”. För samtliga boendeformer gäller att bostaden ska vara fullvärdig, att den är den enskildes privata och permanenta hem och att den inte ska ha en institutionell prägel. Dessutom ingår att omvårdnad ges utifrån individuella behov och önskemål, med syfte att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor.

Vad är en fullvärdig bostad?

Huvudregeln är att de generella byggbestämmelser som gäller för bostäder i allmänhet också ska gälla för en bostad med särskild service. Dimensionering av bostadsytan bör bedömas med hänsyn till den enskildes servicebehov och eventuella behov av utrymmeskrävande hjälpmedel.

Enligt Boverkets byggregler ska följande finnas i en fullvärdig bostad

  • rum med inredning och utrustning för personlig hygien
  • rum eller avskiljbar del av rum för samvaro och sömn och vila
  • rum eller del av rum för matlagning.

Bostäder utan institutionell prägel

Gruppbostäder bör ligga i vanliga bostadsområden och bör utformas och lokaliseras så att de inte får en institutionell prägel. Det är dock inte lämpligt att någon form av bostad med särskild service får en institutionell prägel. En bostad med särskild service för vuxna bör därför inte ligga i nära anslutning till en annan sådan bostad, eller andra bostäder som inte är ordinära såsom till exempel korttidshem eller särskilda boendeformer för äldre.

Som regel bör inte heller en bostad med särskild service för vuxna samlokaliseras med lokaler för daglig verksamhet. Exempel på samlokalisering är när flera bostäder med särskild service finns i samma byggnad eller när det i ett bostadsområde finns ett flertal sådana verksamheter vilket därmed kan komma att prägla området. En koncentration av bostäder med särskild service och andra sociala verksamheter bidrar inte till att skapa jämlika levnadsvillkor för dem som bor där, och underlättar inte för den enskilde att leva som andra.

Servicebostad

En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta samlade i samma hus eller kringliggande hus. Serviceboende är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. De enskilda lägenheterna är fullvärdiga.

Inom denna mellanform kan det rymmas flera olika typer av boenden. Men alla typerna består av fullvärdiga lägenheter och det erbjuds dygnet-runt-stöd, utifrån den enskildes behov, i den egna lägenheten av en fast personalgrupp. Där det finns flera servicebostäder finns också gemensamma utrymmen för service och gemenskap. I en servicebostad kan det bo fler personer än i en gruppbostad men det ska fortfarande vara en liten grupp.

Gruppbostad

Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. I gruppbostaden ska det finnas en fast bemanning som i huvudsak ska täcka de boendes hela stödbehov. Syftet med gruppboendet är att vuxna personer med funktionsnedsättningar som inte klarar eget boende eller boende i servicebostad ändå ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem.

Gruppbostaden kan beskrivas som ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. De gemensamma utrymmena är placerade så att de kan fungera som den samlande punkten för de boende. De ligger i nära eller direkt anslutning till de enskilda lägenheterna och är lätta att nå. Ytorna är dimensionerade så att alla som bor i gruppbostaden kan delta samtidigt i olika aktiviteter.

Liten grupp

Antalet boende i en gruppbostad bör vara få. För vissa personer med omfattande funktionsnedsättningar är det särskilt viktigt att antalet kontakter i den närmaste miljön är begränsat. I en gruppbostad bör i regel endast tre till fem personer bo. Ytterligare någon boende bör kunna accepteras men endast under förutsättning att samtliga personer som bor i gruppbostaden garanteras goda levnadsvillkor.

Gruppens sammansättning har dessutom stor betydelse för att skapa förutsättningar för en betydelsefull gemenskap för de boende. Ett positivt socialt samspel med andra är nödvändigt för ett gott liv i en gruppbostad. För att stärka och utveckla samspelet i gruppbostaden krävs att gruppen inte är för stor. Den bör inte vara större än att den enskilde kan få en tillhörighet och en social roll i gruppen, knyta vänskapsband och kunna förstå och förutsäga de andras reaktioner.

Gemensamhetslokaler

Ett gemensamt utrymme ger möjligheter till samvaro för de boende. Möjligheten att variera mellan avskildhet och gemenskap kan erbjudas och valet är alltid den enskildes. De gemensamma lokalerna kan vara en plats där de boende försiktigt kan närma sig andra och få hjälp att skapa relationer som kan bli betydelsefulla. Personalen blir ofta de som får garantera trygghet och struktur i tillvaron.

Gemensamhetslokalerna och de möjligheter till samvaro och aktiviteter dessa kan erbjuda utifrån önskemål och intressen kan ses som ett komplement till de egna lägenheterna.

Gruppbostadens gemensamhetslokaler bör vara till för dem som bor i gruppbostaden och tjänstgörande personal, och bör endast kunna användas av andra på de boendes villkor. Om gemensamhetslokalerna används av fler än de boende och gruppbostadens personal kan bostaden lätt få en mer institutionell prägel och fördelarna med den lilla gruppen kan gå förlorade.

Skillnaden mellan servicebostad och gruppbostad

Om man bor i servicebostad kan man behöva gå några meter för att komma till gemsamhetsutrymmen och för de vänner man bjuder hem syns det inte att man bor i ett särskilt boende. I en gruppbostad däremot kan man komma ut till gemensamma utrymmen genom att öppna en av dörrarna i sin lägenhet.

Annan särskilt anpassad bostad

En ”annan särskilt anpassad bostad för vuxna” är en bostad med viss grundanpassning. Till skillnad mot gruppbostad och servicebostad ingår inte fast bemanning. I boendeformen ingår inte heller omvårdnad, fritidsverksamhet eller kulturella aktiviteter.

Stöd och service i anslutning till boendet får den enskilde i form av de insatser som finns att tillgå enligt LSS – till exempel personlig assistans och ledsagarservice. Stöd kan även ges i form av hemtjänst eller boendestöd enligt socialtjänstlagen, SoL. Det krävs inte att personen behöver personalstöd för att få en särskilt anpassad bostad. Däremot ingår alltid själva bostaden i insatsen. Om personen redan har en egen bostad som behöver anpassas får den enskilde ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser