Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Interkulturellt perspektiv Vad innebär interkulturellt perspektiv?

Vad innebär interkulturellt perspektiv?

Vård och omsorg ur ett interkulturellt perspektiv innebär att vara medveten om vilka specifika förutsättningar som kan finnas i mötet med patient, brukare eller anhöriga. De professionella behöver ha insikt om hur de egna föreställningarna och kulturella referensramarna färgar mötet.

Den allt större variationen av etnisk och kulturell bakgrund, religion, normer och värderingar, traditioner och samlevnadsformer i befolkningen ställer höga krav på professionen. Att ha en medvetenhet om sina egna värderingar, normer och synsätt och att kunna reflektera över dessa är viktigt för att kunna förstå andra. Ett interkulturellt synsätt innebär att vara medveten om och förhålla sig till kulturella skillnader.

Synen på sjukdom och funktionsnedsättning är kulturell och har olika betydelser i olika samhällen. Det är därför viktigt att vara medveten om att synen på funktionsnedsättning varierar beroende på erfarenheter, kulturer och bakgrunder. Synen på funktionsnedsättning varierar också inom olika grupper, både i Sverige och i andra länder. Det kan ha stor betydelse om man lever i en storstad eller på landsbygden till exempel.

I mötet med människor från andra kulturer kan du behöva gå igenom likheter och förklara olikheter. Att exempelvis fråga om hur det var i den miljö som familjen kommer ifrån kan öka förståelsen för en familj som har barn med funktionsnedsättning. Att på ett respektfullt sätt försöka sätta sig in i hur familjens referensramar ser ut underlättar ofta kommunikationen och förståelsen.

Personal i verksamheter som möter människor från andra kulturer behöver också ha en lyhördhet och kunskap om svensk funktionshinderpolitik. Den utgår från ett perspektiv om alla människors lika värde och mänskliga rättigheter i fokus. I ett längre perspektiv så är det viktigt att förmedla hur funktionshinderspolitiken fungerar i Sverige.

Vad innebär ett interkulturellt perspektiv?

Vård och omsorg ur ett interkulturellt perspektiv innebär att vara medveten om vilka specifika förutsättningar som kan finnas i mötet mellan vården eller omsorgen och patient, brukare eller anhöriga. De professionella behöver ha insikt om hur de egna föreställningarna och kulturella referensramarna färgar mötet.

Ett interkulturellt perspektiv betyder också att man reflekterar över ifall personalen behöver särskild kompetens, och om det behövs särskild information, anpassning eller utbud till patienter, brukare och anhöriga.

Hinder för en jämlik hälso- och sjukvård och socialtjänst

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver reflektera över hur hinder för en jämlik vård och omsorg kan överbryggas. De hinder för tillgång till vård och omsorg på lika villkor som listats i forskningen är exempelvis:

 • rädsla och brist på tillit hos människor som leder till att de inte söker hjälp, vilket kan leda till brist på tidiga insatser
 • brist på kunskap och förståelse för den hjälp som finns kan leda till att behövande inte använder servicen
 • inadekvat utbud
 • språksvårigheter, brist på tolkar och information på olika språk.

Vad gäller tillgänglighet och utbud kan man behöva utveckla och anpassa insatser av olika skäl, exempelvis:

 • för att nå grupper som inte nås med befintliga insatser eller avvisar dem
 • när vissa problem är särskilt vanliga i vissa grupper
 • anpassning av insatser efter målgruppens behov
 • när befintliga insatser inte har legitimitet för att de upplevs som irrelevanta, oacceptabla eller ineffektiva
 • särskilda informationsinsatser för grupper som har liten kunskap om vilka insatser som finns.

Omslag till Interkulturellt socialt arbeteInterkulturellt socialt arbete 

 • Socialstyrelsens rapport Interkulturellt socialt arbete tar upp hur man kan åstadkomma likvärdig service för personer med utländsk bakgrund och för nationella minoriteter. Rapporten utgår från individ- och familjeomsorgen, men innehållet kan också vara vägledande för en likvärdig funktionshindersomsorg, liksom för att åstadkomma en bättre tillgänglighet.
 • Exempel på åtgärder som beskrivs som betydelsefulla är att
  - kartlägga behov och resurser i området kartlägga behov och resurser i området
  - ge tydlig information på lätt svenska och olika språk om möjligheter och rättigheter till hjälp och service
  - utveckla en lärande organisation
  - öka kunskapen genom systematisk och strukturerad lokal uppföljning
  - samverka med och ta vara på de resurser som närsamhället, nätverk samt minoriteters egna organisationer kan erbjuda
  - verka för en mångfald i personalsammansättningen.

Interkulturellt socialt arbete

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Systematiska översikter och kartläggningar