Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Teman Våld och utsatthet

Våld och utsatthet

Att leva med en eller flera funktionsnedsättningar innebär för många ett särskilt beroende av andra människor och sårbarhet i många situationer. Vården och omsorgen har en viktig roll i att kunna upptäcka och uppmärksamma våld, verka för att våldsutsatta erbjuds vård och omvårdnad eller hänvisa till stöd- och hjälpinsatser från andra aktörer.

 

Omslag: Sällan sedda – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättningSällan sedda

Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. 
Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för våld i minst lika hög grad som andra kvinnor, men det har hittills varit ett osynligt samhällsproblem. Socialtjänst, landstingen samt rättsväsendet måste därför förbättra sin förmåga att upptäcka, stödja och praktiskt hjälpa denna grupp av våldsutsatta kvinnor. 

​Sällan sedda på Socialstyrelsens webbplats

Omslag: Våld mot personer med funktionshinderVåld mot personer med funktionshinder

Rapporten innehåller en kartläggning av den kunskap som finns om våld mot personer med funktionshinder, visar vilken kunskap som saknas och redogör för möjliga vägar för att förebygga våld mot personer med funktionsnedsättning.

​Rapporten lyfter särskilt fram tre teman: osynlighet, sårbarhet och beroende.

Våld mot personer med funktionshinder på Brottsförebyggande rådets webbplats

Omslag: När samhället inte ser, hör eller förstårNär samhället inte ser, hör eller förstår

Forskning visar att situationen för flickor och kvinnor med olika typer av funktionsnedsättning är alarmerande. Samtidigt finns det stora utmaningar på rättssäkerhetsområdet när det gäller att skydda personer med funktionsnedsättning från våld och övergrepp.

​När samhället inte ser, hör eller förstår på Nordens välfärdscenters webbplats

Omslag: Våldsamt osynligt​Våldsamt osynligt

Våld mot personer med funktionsnedsättning är ett dolt samhällsproblem, trots att en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning innebär en ökad risk att utsättas för övergrepp. Beroendet av hjälp från andra i vardagen gör att våldet ofta tenderar att bli osynligt för omvärlden.

Våldsamt osynligt på Brottsofferjourens webbplats

Omslag: Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Handboken är ett komplement till föreskrifterna och de allmänna råden om våld i nära relationer. Den syftar till att ge socialtjänsten och hälso- och sjukvården vägledning på området och tar upp lagstiftning och förarbeten samt kunskap baserad på forskning och erfarenheter från verksamheterna.

Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer på Socialstyrelsens webbplats

Omslag: Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn – information för dig som är anmälningsskyldig enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagenTill dig som är skyldig att anmäla oro för barn

Foldern riktar sig till personal som är anmälningsskyldig enligt socialtjänstlagen. Den tar upp varför man ska anmäla oro för barn, hur det går till och vilken återkoppling det går att få från socialtjänsten. 

Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn på Socialstyrelsens webbplats

Webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Webbaserad introduktionskurs från Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, som syftar till att ge baskunskap om ämnet. Kursen vänder sig till socialtjänsten men också till personal inom vård, skola,

                                      omsorg och rättsväsende.

              Webbkurs om våld

 Film om webbkursen om våld

 

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer, eller se den på Vimeo.