Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Avslag inom assistansersättningen – hur kan vi förstå den senaste tidens ökning?

Avslag inom assistansersättningen – hur kan vi förstå den senaste tidens ökning?

Avslag inom assistansersättningen – hur kan vi förstå den senaste tidens ökning? försöker besvara frågan varför andelen avslag på ansökningar om assistansersättning har ökat under de senaste åren. Kunskapsstödet är utgivet av Försäkringskassan.

​Assistansersättning är en statlig ersättning som kan beviljas till personer med betydande och långvariga funktionsnedsättningar. Ersättningen har funnits sedan 1994. Tanken bakom assistansersättningen är att den ska möjliggöra för personer med omfattande funktionsnedsättningar att leva ett liv så likt andra som möjligt.

Antalet nyansökningar om assistansersättning som kommer in till Försäkringskassan har varit förhållandevis stabilt under de senaste 10 åren. Samtidigt har andelen ärenden som avslås ökat kontinuerligt. År 2012 avslogs 59 procent av alla ansökningar, jämfört med 79 procent år 2016. På fem år har andelen avslag alltså ökat med en tredjedel.

Försäkringskassan har i flera tidigare rapporter kartlagt assistansersättningens utveckling utifrån olika perspektiv. Kunskapen om vilka ärenden som leder till avslag och varför är dock begränsad. Avslag inom assistansersättningen försöker besvara frågan varför andelen avslag på ansökningar om assistansersättning har ökat under de senaste åren.

Rapporten visar bland annat att

  • Sammansättningen bland de som ansöker om assistansersättning har förändrats
    Flera resultat i rapporten pekar på att sammansättningen bland de som ansöker om assistansersättning förändrats. De psykiska funktionsnedsättningar som ökat mest är autism och autismliknande tillstånd. Aktstudien visar att bland personer med dessa funktionsnedsättningar är det vanligt att Försäkringskassan bedömer att hjälpbehovet till stor del består av motiveringsinsatser som inte kräver ingående kunskap om personen. Detta är sådant som inte ryms inom det som lagen avser med grundläggande behov.
  • Försäkringskassan beaktar färre timmar för grundläggande behov
    Även de behov de sökande beskriver, och hur Försäkringskassan bedömer dessa, har förändrats i vissa avseenden. Försäkringskassan beaktar färre timmar för hjälp med grundläggande behov bland de som får avslag 2016 jämfört med 2012. Fler sökande bedöms dessutom inte ha behov av hjälp för något grundläggande behov. Mycket talar även för att fler i hela gruppen sökande (både sett som andel och antal) har hjälpbehov som inte är av den omfattning eller karaktär som avses inom assistansersättningen. Detta förklarar i så fall varför en betydande andel av de sökande får avslag. Vilka behov Försäkringskassan beaktar som grundläggande behov styrs av lagstiftning och rättspraxis. Att Försäkringskassan beaktar färre timmar för hjälp med grundläggande behov i avslagsärenden beror på förändrad rättspraxis. Förändringen består i att vissa behov som tidigare kunde betraktas som grundläggande inte längre gör det. Bland annat förtydligades att hjälpbehov för egenvård inte ska klassas som grundläggande behov.
  • Många som får avslag kan ha rätt till annat samhällsstöd
    En viktig iakttagelse i aktstudien är att personer som nekas assistans-ersättning ofta beskriver stora hjälpbehov och har stora svårigheter i sin vardag. En stor del av de behov som beskrivs ingår dock inte i de fem grundläggande behov som enligt gällande lagstiftning kan ge rätt till assistansersättning. Att personens ansökan om ersättning avslås innebär alltså inte att Försäkringskassan bedömer att personen inte är i behov av stöd, men detta stöd kan inte erbjudas inom ramen för assistansersättningen. Dessa behov behöver tillgodoses av andra delar av samhället. Ofta kan personer som inte har rätt till assistansersättning ha rätt till personlig assistans hos kommunen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS). Vissa behov kan också tillgodoses genom insatser med stöd av socialtjänstlagen (2001:453).

Avslag inom assistansersättningen – hur kan vi förstå den senaste tidens ökning? är utgiven av Försäkringskassan.

Avslag inom assistansersättningen – hur kan vi förstå den senaste tidens ökning? på Försäkringskassans webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman