Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Analys av behov av införande av vissa skyldigheter för Försäkringskassan och kommuner i samband med att assistansersättning har dragits in

Analys av behov av införande av vissa skyldigheter för Försäkringskassan och kommuner i samband med att assistansersättning har dragits in

Analys av behov av införande av vissa skyldigheter för Försäkringskassan och kommuner i samband med att assistansersättning har dragits in visar bland annat att det behövs bättre rutiner inom Försäkringskassan och kommunerna när personer får sin assistansersättning indragen. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen och Försäkringskassan.

Analys av behov av införande av vissa skyldigheter för Försäkringskassan och kommuner i samband med att assistansersättning...

​Ansvaret för personlig assistans är idag delat mellan kommunerna och Försäkringskassan. Kommunen prövar rätten till biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, medan Försäkringskassan prövar rätten till assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB.

Analys av behov av införande av vissa skyldigheter för Försäkringskassan och kommuner i samband med att assistansersättning har dragits in visar resultatet av en enkätundersökning och en analys.

År 2016 var det 188 personer som fick sin assistansersättning indragen. Försäkringskassan är enligt bestämmelserna i Socialförsäkringsbalken, SFB, skyldig att sända beslut om assistansersättning till kommunen. I den enkätundersökning som gjorts inom ramen för uppdraget har flertalet kommuner bekräftat att de får information om indragningarna från Försäkringskassan någon gång, men knappt hälften uppger att de alltid får det.

I enkätundersökningen framkommer att 30 procent av de kommuner som brukar få information från Försäkringskassan vanligtvis inte tar kontakt med den enskilde.

Var fjärde kommun uppger att de inte alls har fått information om indragningar från Försäkringskassan. Det vanligaste är då att informationen om den indragna ersättningen har kommit från antingen den enskilde själv eller från dennes företrädare eller anhöriga. Ett annat relativt vanligt svar i enkätundersökningen är att det är anordnaren av assistansen som har informerat om indragningen.

Inom ramen för arbetet med uppdraget har brukarorganisationerna framfört att det ibland uppstår ett glapp mellan huvudmännen. Då kan den enskilde stå utan hjälp vilket medför att eventuella anhöriga får lösa situationen.

Slutsatser

Den gemensamma bedömningen som gjorts inom Försäkringskassan och Socialstyrelsen är att det inte finns behov av ytterligare författningsbestämmelser som reglerar Försäkringskassans skyldighet att lämna information till kommunen i det specifika fallet när en person fått sin assistansersättning indragen, utöver den allmänna skyldighet som redan finns att sända beslut om assistansersättning till kommunen. Däremot ska Försäkringskassan se över sina rutiner i samband med att beslut om assistansersättning skickas till kommunen. Det kan också finnas anledning för kommunerna att se över hur informationsöverföringen går till inom kommunen.

Nuvarande lagstiftning kan dock inte anses tillräcklig för att säkerställa att personer som skulle behöva stöd från kommunen inte står utan stöd som han eller hon skulle ha rätt till. Socialstyrelsen bedömer att kommunen bör få en skyldighet att ta kontakt med den enskilde när beslut om indragning av assistansersättning mottagits från Försäkringskassan. Socialstyrelsen föreslår därför att en ny paragraf som reglerar detta ska införas i LSS.

Analys av behov av införande av vissa skyldigheter för Försäkringskassan och kommuner i samband med att assistansersättning har dragits in är utgivet av Socialstyrelsen och Försäkringskassan.

Analys av behov av införande av vissa skyldigheter för Försäkringskassan och kommuner i samband med att assistansersättning har dragits in på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman