Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Vuxna personer med missbruk och beroende – insatser år 2014

Vuxna personer med missbruk och beroende – insatser år 2014

Vuxna personer med missbruk och beroende – insatser år 2014 presenterar statistik från 2014 över socialtjänstens insatser för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem. Rapporten visar bland annat att antalet tvångsvårdade fortsätter öka.

Omslagsbild till Vuxna personer med missbruk och beroende

​I Vuxna personer med missbruk och beroende – insatser år 2014 redovisas statistik över socialtjänstens insatser för vuxna personer med missbruk och beroende år 2014. Den innehåller uppgifter om de insatser som är individuellt behovsprövade och som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:453), (SoL), eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870), (LVM). De insatser socialtjänsten ger utan biståndsbeslut ingår inte. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik.

Med vuxna personer med missbruk och beroende i denna statistik avses huvudsakligen personer som är 21 år eller äldre som den 1 november eller någon gång under år 2014 hade minst ett beslut om insatser enligt SoL eller LVM på grund av sitt missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller lösningsmedel. För vård enligt LVM ingår även personer i åldern 18–20 år.

  • Drygt 2 400 personer hade insatser inom heldygnsvård den 1 november 2014, vilket var en minskning med 5 procent jämfört med antalet den 1 november 2013. Av dessa personer vårdades 90 procent på frivillig grund. Heldygnsvård avser såväl tvångsvård på institution (enligt LVM), frivillig institutionsvård och vård i familjehem (enligt SoL och LVM).
  • Antalet tvångsvårdade personer på institution (enligt LVM) den 1 november 2014 uppgick till 342 personer, varav 18 personer var i åldern 18–20 år. Antalet tvångsvårdade har ökat med drygt 10 procent jämfört med den 1 november 2013.
  • Antalet personer med frivillig institutionsvård (enligt SoL) per den 1 november 2014 uppgick till drygt 1 900 personer vilket var en minskning med drygt 2 procent jämfört med året innan. Antalet personer som vårdades i familjehem (enligt SoL och LVM) var 186 stycken, en ökning med drygt 6 procent jämfört med 1 november år 2013.
  • Drygt 6 000 personer med missbruk och beroende hade bistånd som avser boende den 1 november 2014, vilket innebär en minskning med drygt 2 procent jämfört med 2013 års nivå. Cirka 10 900 personer hade någon form av individuellt behovsprövade öppna insatser per den 1 november 2014 (en ökning med knappt 2 procent).
  • Ungefär 77 procent av de vuxna personer med missbruk och beroende som mottog bistånd som avser boende den 1 november 2014 var män. Det innebär att andelen kvinnor var 13 procent. Bland personer som fick individuellt behovsprövade öppna insatserna var andelen män 69 procent och inom heldygnsvården drygt 73 procent. Andelen män bland de som tvångsvårdades enligt LVM den 1 november 2014 var 69 procent.

Vuxna personer med missbruk och beroende – insatser år 2014 är utgiven av Socialstyrelsen.

Vuxna personer med missbruk och beroende på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman