Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Behandling och stöd

Personer med missbruk eller beroende av narkotika behöver få tillgång till både läkemedelsbehandling och psykosocial behandling. Psykosocialt stöd kan göra det lättare att hitta en väg ut ur missbruket eller beroendet.

​Hälso- och sjukvården ansvarar för diagnos och medicinska insatser till personer med missbruk och beroende av narkotika. Socialtjänsten står för psykosociala behandlingsinsatser och olika stödinsatser kring boende, sysselsättning och ekonomi.

Individen ska få möjlighet att vara med och bestämma hur behandlingen och stödet ska utformas. Därför behöver personalen informera om syftet med behandlingen och om behandlingens form och innehåll.

Abstinensbehandling

Läkemedelsbehandling är effektivt vid abstinens hos personer med missbruk eller beroende av opiater. Abstinensbehandlingen syftar till att lindra psykiska och fysiska abstinenssymtom, men även till att förbereda och motivera till att fortsätta behandlingen. Därför behöver personalen, förutom att bistå med medicinsk hjälp och stöd, kunna motivera personen att fullfölja abstinensbehandlingen.

Psykosocial behandling och stöd

Syftet med psykosocial behandling är att personer med narkotikamissbruk eller -beroende minskar användingen av narkotika. Behandlingen kan även leda till att deras sociala situation förbättras och att de stannar längre i behandling.

Den psykosociala behandlingen kan innefatta

 • kognitiv beteendeterapi, KBT, med fokus på missbruk
 • motiverande samtal, MI
 • community reinforcement approach, CRA
 • dynamisk terapi
 • familjeterapi med fokus på missbruk och beroende.

Många personer med missbruks- eller beroendeproblem har även andra problem och sociala svårigheter. Ungefär en sjättedel av dessa personer är hemlösa och många står utanför arbetsmarknaden.

Förändringar i den sociala miljön kan göra det lättare att hitta en väg ut ur missbruket eller beroendet. Därför utgör sociala stödåtgärder ett stort inslag i socialtjänstens insatser för personer med missbruk eller beroende. Dessa åtgärder kan delas in i familjestöd, professionellt socialt stöd, boendestöd och åtgärder som främjar sysselsättning och arbete.

Socialt stöd från familj och vänner minskar risken för återfall och gynnar en kontinuitet i behandlingen hos personer med missbruk eller beroende av narkotika.

Läkemedelsassisterad behandling

För personer som är beroende av opiater är läkemedelsassisterad behandling en vanlig och effektiv vårdform. Läkemedelsbehandlingen kan med fördel kombineras med psykosocial behandling.

Målet med läkemedelsassisterad behandling är att förbättra hälsan, sociala funktioner och att minska dödligheten genom att hindra återfall i missbruk. Behandlingen kan pågå under flera år, ibland resten av livet.

Självläkning – rehabilitering utanför vårdsystemet

De flesta personer som använder narkotika slutar med sitt bruk utan professionell hjälp. Att hitta olika lösningar utanför vårdsystemet kallas för självläkning. Viktiga faktorer vid självläkning är individens personliga och sociala resurser.

Självläkning förekommer även hos personer som utvecklat ett avancerat missbruk eller beroende.

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – Stöd för styrning och ledning

Socialstyrelsen har under 2019 genomfört en andra översyn av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Översynen har lett till nya och uppdaterade rekommendationer om dels läkemedelsassisterad behandling vid opiodberoende och dels tillgängliggörande av naloxon och utbildningsinsats till personer med risk för överdos.

​Informationsmaterial om naloxon

Läkemedlet naloxon häver överdoser av opioder som heroin eller metadon. Socialstyrelsens informationsmaterial om naloxon är tänkt att ge information till personer i riskzon för överdos.

Det naloxonmaterial som Socialstyrelsen tagit fram i samarbete med Folhälsomyndigheten finns i fem delar:
 • ett samtalsstöd till dig som förskriver och informerar om naloxon
 • en informationsbroschyr att ge till brukare eller närstående efter förskrivningen
 • en slitstark fickfolder att ge till brukare efter förskrivningen
 • en affisch med instruktioner för att ge naloxon vid opiodöverdos
 • en affisch med typiska tecken på opiodöverdos.
Materialet innehåller viktiga fakta om naloxon och intruktioner steg för steg.

​Informationsmaterial om överdosrisker med opioder

Opioder är droger och substanser som heroin, metadon och tramadol. Socialstyrelsens informationsmaterial om överdosrisker är tänkt att ge personer som brukar opioder mer kunskap om riskfyllda situationer och större möjlighet att undvika dem. Det material om överdosrisker som Socialstyrelsen tagit fram i samarbete med Folhälsomyndigheten finns i två delar:

 • ett samtalsstöd till dig som i arbetet möter personer som brukar opioder
 • en informationsfolder som kan delas ut till brukare och närstående.
Materialet beskriver fyra situationer där risken för opiodeöverdos är särskilt stor, och förklarar vad det beror på.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser
 

 Teman

 

​Podd om den narkotikarelaterade dödligheten

Över 900 personer dör årligen i Sverige av narkotika och läkemedelsrelaterade förgiftningar. Vilka åtgärder behövs för att vända utvecklingen och vilka skadebegränsande insatser krävs? Lyssna på Tommy Andersson, föreståndare på Convictus, Katja Troberg, enhetschef Beroendecentrum Malmö och Charlotta Rehnman Wigstad, Samordnare ANDTS på Socialstyrelsen.

Avsnittet om den narkotikarelaterade dödligheten på Socialstyrelsens webbplats