Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Teman Narkotikamissbruk och -beroende Om narkotikamissbruk och -beroende

Om narkotikamissbruk och -beroende

Narkotikaberoende påverkar kroppen både fysiskt och psykiskt och kan ge allvarliga medicinska symtom och komplikationer. Därför behöver man upptäcka ett riskfyllt bruk så tidigt som möjligt, och motverka att riskbruket övergår i missbruk eller beroende.

​Flera faktorer tyder på att bruket av narkotika i Sverige ökar. Allt fler får vård inom hälso- och sjukvården för narkotikarelaterade diagnoser och fler dör av orsaker relaterade till narkotika. Narkotikabruk är vanligare bland män än bland kvinnor och i de yngre åldersgrupperna.

Narkotika är ett samlingsbegrepp för ett stort antal preparat som kan delas in i följande grupper:

 • cannabis, som hasch och marijuana
 • centralstimulerande medel, som amfetamin och kokain
 • opiater och opioider, som opium, morfin, heroin, metadon och buprenorfin
 • hallucinogener, som ecstasy och LSD.

De vanligaste narkotiska preparaten är cannabis, amfetamin, kokain och heroin. Samtliga kan orsaka psykiska problem, oro och depression och vissa preparat kan även ge långvariga eller obotliga störningar i hjärnan.

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska försöka upptäcka ett riskfyllt bruk av narkotika så tidigt som möjligt, och motverka att riskbruket övergår i missbruk eller beroende.

Definitioner av missbruk och beroende av narkotika

Diagnosen missbruk eller beroende innebär att en person uppfyller ett antal kriterier. Inom det medicinska området använder man huvudsakligen diagnosklassifikationerna DSM och ICD.

Enligt ICD-10 betecknas missbruk med skadligt bruk, det vill säga bruk av substanser på ett sätt som skadar hälsan fysiskt eller psykiskt.

För beroende enligt ICD-10 gäller att tre av följande sex kriterier ska vara uppfyllda:

 • stark längtan efter narkotika
 • svårigheter att kontrollera intaget
 • fortsatt användning trots skadliga effekter
 • prioritering av narkotikaanvändning är högre än andra aktiviteter och förpliktelser
 • ökad tolerans
 • fysiska abstinenssymtom.

Konsekvenser av narkotikaberoende

Narkotikaberoende påverkar kroppen både fysiskt och psykiskt och kan ge allvarliga medicinska symtom och komplikationer. Dödsfall kan inträffa till följd av överdoser, framför allt av opiater. Personer som använder narkotika är i regel även mer socialt utsatta än befolkningen i allmänhet.

Ökad risk för skador

Narkotikabruk medför ökade risker för skador av olika slag. Skadorna kan vara medicinska eller sociala och de kan vara akuta eller uppstå först efter en längre tids bruk. Orsakerna bakom de ökade riskerna kan delas in i tre kategorier:

 • skador till följd av de narkotiska preparatens farmakologiska effekter
 • skador till följd av det sätt man intar narkotikan
 • allmänna förhållanden i narkotikaanvändarnas livsföring.

Sjukligheten och dödligheten bland narkotikaanvändare är mångfalt större än bland befolkningen i allmänhet i motsvarande åldrar. Fler än en person per dag avlider i narkotikarelaterade diagnoser.

Psykisk sjukdom och infektionssjukdomar

Psykisk sjukdom och olika typer av infektionssjukdomar hänger ofta samman med narkotikabruk. Omkring 90 procent av de personer som har ett skadligt narkotikabruk injicerar narkotika. Olika typer av infektionssjukdomar är mycket vanliga bland dessa personer, och hepatit C är den vanligaste. Personer som injicerar narkotika löper också större risk att smittas av hepatit B och hiv.

Olika typer av psykiska sjukdomar och besvär är vanligare hos personer med ett skadligt narkotikabruk men även ett mindre regelbundet bruk kan ge psykisk ohälsa.

Sociala konsekvenser

Skadligt narkotikabruk och sociala problem har ett starkt samband. Narkotikabruket är större bland personer som är arbetslösa eller bostadslösa och bland personer med ekonomiska problem, svaga sociala nätverk och psykisk ohälsa.

Personer som är beroende av narkotika riskerar även att hamna i kriminalitet, bland annat för att finansiera inköp av narkotika.​​​

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – Stöd för styrning och ledning

Socialstyrelsen har under 2019 genomfört en andra översyn av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Översynen har lett till nya och uppdaterade rekommendationer om dels läkemedelsassisterad behandling vid opiodberoende och dels tillgängliggörande av naloxon och utbildningsinsats till personer med risk för överdos.

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende på Socialstyrelsens webbplats

​Informationsmaterial om naloxon

Läkemedlet naloxon häver överdoser av opioder som heroin eller metadon. Socialstyrelsens informationsmaterial om naloxon är tänkt att ge information till personer i riskzon för överdos.

Det naloxonmaterial som Socialstyrelsen tagit fram i samarbete med Folhälsomyndigheten finns i fem delar:

 • ett samtalsstöd till dig som förskriver och informerar om naloxon
 • en informationsbroschyr att ge till brukare eller närstående efter förskrivningen
 • en slitstark fickfolder att ge till brukare efter förskrivningen
 • en affisch med instruktioner för att ge naloxon vid opiodöverdos
 • en affisch med typiska tecken på opiodöverdos.

Materialet innehåller viktiga fakta om naloxon och intruktioner steg för steg.

Informationsmaterial om naloxon på Socialstyrelsens webbplats

​Informationsmaterial om överdosrisker med opioder

Opioder är droger och substanser som heroin, metadon och tramadol. Socialstyrelsens informationsmaterial om överdosrisker är tänkt att ge personer som brukar opioder mer kunskap om riskfyllda situationer och större möjlighet att undvika dem. Det material om överdosrisker som Socialstyrelsen tagit fram i samarbete med Folhälsomyndigheten finns i två delar:

 • ett samtalsstöd till dig som i arbetet möter personer som brukar opioder
 • en informationsfolder som kan delas ut till brukare och närstående.

Materialet beskriver fyra situationer där risken för opiodeöverdos är särskilt stor, och förklarar vad det beror på.

Informationsmaterial om överdosrisker med opioder på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

​Sprututbyte

Målet med sprututbytesverksamheter är att förebygga spridning av blodsmitta som hiv, hepatiter och andra blodburna infektioner bland personer som injicerar droger. Sprututbytesverksamheterna arbetar även med att motivera de som deltar i programmet att bryta sitt missbruk och att ta emot vård och behandling.

Sprututbyte på Socialstyrelsens webbplats