Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Teman Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem

Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem

Kvinnor med missbruks- och beroendeproblem befinner sig ofta i situationer som ökar risken att utsättas för våld. Samtidigt drar sig många för att söka hjälp. Därför är det viktigt att personal som kommer i kontakt med dessa kvinnor har ett gott bemötande och att de vågar fråga om våld.

 

​Kvinnor med missbruks- och beroendeproblem befinner sig många gånger i situationer som ökar risken att utsättas för våld. Samtidigt tycks de ha svårare än andra våldsutsatta att få stöd och hjälp. Kvinnorna utsätts för både fysiskt och sexuellt våld, men också för psykisk misshandel. Oftast är förövaren en partner eller före detta partner.

Vanligt med behov av stöd inom andra områden

Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem kan ofta ha problem på flera områden som gör att de har behov av stödinsatser, behandling och vård. De kan ha behov av stöd för psykiska eller fysiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Problemen kan också handla om svag ekonomi, osäker bostadssituation eller erfarenhet av att sälja sexuella tjänster.

Våld och övergrepp kan medföra såväl kort- som långvariga psykiska besvär. Våldsutsatta kvinnor söker i stor utsträckning vård för depression och ångest. Andra psykiska reaktioner som kan drabba dessa kvinnor är posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Svårt att ta sig ur en våldsam tillvaro

Att ta sig ur en våldsam relation kan vara svårt för många kvinnor som utsätts för våld. När våld begås av en närstående innebär det att det finns starka bindningar mellan den som utövar våldet och den som utsätts för det. Ekonomiska, praktiska och sociala band kan hindra den som är utsatt att lämna relationen.

För våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem kan det vara särskilt svårt att ta sig ur en våldsam tillvaro på grund av det dubbla beroendet: av mannen och relationen i sig, liksom av drogerna. Partnern kan vara den som förser kvinnan med droger och därmed upprätthåller hennes missbruk.

Många drar sig för att söka hjälp

Det kan vara svårt för våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem att söka hjälp för sin våldsutsatthet. Bland annat kan det bero på rädsla för att inte bli trodd och för att råka illa ut om hon ”skvallrar”.

Andra skäl till att kvinnorna sällan söker hjälp är att hon inte har någon tilltro till myndigheter, att hon ser våldet som ett normalt inslag i sin vardag och att hon dessutom ser sig själv som medansvarig för våldet.

Bred kompetens krävs för att möta, uppmärksamma och ge stöd

Ett gott bemötande är en förutsättning för att en våldsutsatt kvinna med missbruks- och beroendeproblem ska kunna ta emot samhällets stöd. Det är vanligt att kvinnorna bär på mycket känslor av skuld och skam. Hur kvinnan blir bemött av den personal hon möter har därför stor betydelse eftersom det kan minska eller förstärka dessa känslor.

Viktigt att uppmärksamma och fråga om våld

Personal som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem behöver ha kännedom om tecken på våld för att de ska kunna uppmärksamma och fråga om våld. Det är också viktigt att de vågar ställa frågor om sex och sexuella övergrepp för att få klarhet i vad kvinnan har blivit utsatt för.

Bedömningsinstrument kan vara mycket användbara i arbetet med våldsutsatta kvinnor. De kan till exempel användas för att bedöma risken för att kvinnan ska utsättas för ytterligare våld, och som stöd för att våga fråga om våld.

Personal behöver kunskap om både våld och missbruk

Tillgång till samhällets stödinsatser är viktigt för att våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem ska kunna ta sig ur en våldsam tillvaro. Skyddade boenden och jourer med personal som har kunskaper om både våld och missbruk är exempel på sådana insatser. Det behövs också mer evidensbaserad kunskap om vilka metoder och behandlingssätt som fungerar för kvinnor med dessa problem.

Det tar ofta tid för kvinnan att se sin egen våldsutsatthet. Därför är behandling som bygger på ett långsiktigt tänkande nödvändigt. Både behandling för missbruk eller beroende och våldsutsatthet kan kräva mycket stöd efteråt. Ensamheten och isoleringen är oftast mycket svår för kvinnorna. Risken finns för återfall, både när det gäller missbruket och att gå tillbaka till förövaren.

Samverkan mellan olika aktörer är nödvändig

Våld mot kvinnor kräver att myndigheter och andra aktörer samverkar. Samverkan är nödvändig för att de våldsutsatta kvinnorna ska kunna få det stöd och den hjälp de har rätt till. Främst handlar det om följande aktörer:
  • socialtjänsten med uppgift att ge stöd och hjälp till våldsutsatta
  • hälso- och sjukvården med fokus på medicinsk behandling och psykosociala insatser
  • rättsväsendet såsom polis, domstolar och kriminalvård
  • ideella organisationer såsom kvinno- eller brottsofferjourer.
När det gäller våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem finns flera områden där samverkan mellan olika aktörer kan vara nödvändig. Inom socialtjänsten är det exempelvis viktigt att individ- och familjeomsorg samverkar med missbruks- och beroendeenheter. Samverkan kan handla om att kunna erbjuda skyddade boenden eller vissa typer av insatser som är specifikt inriktade på dessa kvinnor.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd