Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Behandling

Depression behandlas med antidepressiva läkemedel, med psykoterapi eller med båda. Eftersom depressioner är olika hos olika personer behöver behandlingen vara anpassad efter den enskildes behov och önskemål.

​Depressioner är olika hos olika personer. Därför är det viktigt med en behandling som är anpassad efter den enskildes behov och önskemål. En depression kan behandlas med antidepressiva läkemedel, med psykoterapi eller med båda.

Vid lindrig depression räcker det ofta med psykologisk behandling för att en person ska få stöd att klara sig ur sin depression.

Vid längre och djupare depression och vid olika ångestsyndrom kan det vara effektivare med antidepressiva läkemedel i kombination med psykologisk behandling.

Vid missbruk eller beroende är det viktigt att behandla både depressionen och missbruket eller beroendet samtidigt. När en person har missbruk eller beroende med samtidig psykisk ohälsa kan det krävas längre behandlingstider och ett stödjande, pedagogiskt förhållningssätt. Det är viktigt med realistiska mål som inte bara fokuserar på drogfrihet utan också på att minska lidandet.

Läkemedelsbehandling

Eftersom depressioner är olika hos varje person är det viktigt att läkemedelsbehandlingen är anpassad efter personens behov. Det tar en till två månader innan man känner av de positiva effekterna av antidepressiva läkemedel. För en del kan det ta längre tid. Om läkemedlet fungerar bör man fortsätta behandlingen under minst sex och gärna tolv månader efter att depressionen släppt. Personer som har haft flera perioder av depression kan ha behov av antidepressiva läkemedel i flera år och i vissa fall hela livet.

Vid depression kan nivåerna av vissa signalsubstanser i hjärnan, framför allt serotonin, vara låga eller i obalans. Antidepressiva läkemedel verkar genom att reglera och återställa de normala nivåerna av dessa signalsubstanser och därmed minskar depressionssymtomen.

Psykologisk behandling

Psykologisk behandling kan bedrivas individuellt eller i grupp för vuxna och barn och för familj eller par. Psykologisk behandling kan också ges på internet.

Det finns många olika inriktningar inom psykologisk behandling. Inriktningarna har delvis egna modeller för hur man förklarar och behandlar psykiska besvär. Gemensamt är att förklaringarna och erfarenheterna under terapin ska hjälpa patienten att på olika sätt bättre kunna hantera svårigheter i livet och därigenom må bättre. Målet vid psykologisk behandling är bland annat att påverka depressiva tankemönster och aktivera personen.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi handlar om att förändra negativa underliggande mönster för tankar och reaktioner. Personer med depression har ofta en negativ självbild. Behandlingen går ut på att den enskilde tillsammans med terapeuten testar hur realistisk självbilden är, och förändrar den.

Beteendeterapi

Beteendeterapi innebär att en person med depression förändrar ett negativt beteende och får uppmuntran och stöd för det. Det innebär till exempel att man tränar på att aktivera sig och återuppta sysslor som man har slutat med under depressionen. Det leder till att personen mår bättre och att självförtroendet ökar. Det är ovanligt med renodlad beteendeterapi i Sverige. Istället är det vanligare med kognitiv beteendeterapi.

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en kombination av kognitiv terapi och beteendeterapi. KBT inriktas på att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar depressionen. Under behandlingen arbetar man med hemuppgifter för att ändra både tankemönster och beteende.

Interpersonell psykoterapi

Interpersonell psykoterapi har utvecklats för att behandla depression. Interpersonell psykoterapi har fokus på personens nuvarande relationer till andra människor, och på att förbättra dem.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser