Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Teman Tobaksbruk och -beroende

Tobaksbruk och -beroende

Många människor dör i förtid på grund av sitt tobaksbruk. Rökning orsakar sjukdomar i hjärta, kärl och lungor och flera typer av cancer. Snusning ökar risken för cancer, hjärtinfarkt och stroke. Därför behöver personer som röker eller snusar få rådgivning om att sluta med tobak.

 

​Tobaksbruket minskar i befolkningen som helhet men mest bland personer med hög utbildning och hög inkomst.

Rökningen har minskat i Sverige ända sedan mitten av 1980-talet. År 2009 rökte 13 procent av kvinnorna och 11 procent av männen varje dag. Vid snusning är skillnaderna mellan kvinnor och män större. Bland kvinnorna snusade 4 procent medan 19 procent av männen snusade varje dag. Bland ungdomar har andelen rökare blivit större och andelen snusare blivit mindre de senaste åren.

Cigarettrökning är den vanligaste vägen in i ett tobaksberoende och 30–50 procent av ungdomsrökarna utvecklar ett beroende inom två år. Ungefär 90 procent av alla som börjar röka gör det före 18 års ålder.

Rökning med vattenpipa är en form av tobaksbruk som blivit alltmer vanligt i Sverige, särskilt bland ungdomar. Trots att rök från vattenpipa innehåller skadliga ämnen och partiklar upplever många personer rökning med vattenpipa som ofarligt.

Konsekvenser av tobaksrökning

Tobak är den enskilt största livsstilsorsaken till ohälsa och förtidig död i Sverige. Störst är risken för personer som röker cigaretter.

För personer som röker dagligen ökar risken kraftigt för sjukdomar, sänkt livskvalitet och att dö i förtid. All rökning, även tillfällig rökning och i små mängder, innebär hälsorisker, men risken ökar med antalet cigaretter man röker.

Minst hälften av dem som rökt länge dör i förtid i en tobaksrelaterad sjukdom, och rökning förkortar livet med i genomsnitt tio år. Årligen dör i Sverige mer än 6 400 personer i förtid av sin egen rökning och minst 200 personer av andras rökning.

Rökning orsakar hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar och cancer

Efter 25–30 års daglig rökning uppträder de vanligaste tobaksrelaterade sjukdomarna. Rökning ökar risken för att dö i sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Exempelvis ökar risken för kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, 65 gånger och risken för hjärtinfarkt och slaganfall cirka tre gånger.

Rökning ökar även risken för cancer. Tobaksrelaterade cancerformer drabbar lungor, munhåla, luftstrupe, matstrupe, njure, urinvägar, bukspottkörtel, lever, livmoderhals och benmärg. Riskerna för personer som röker ökar från 20–30 gånger, som vid lungcancer, till fördubblad risk.

Röken från vattenpipa liknar cigarettrök och innehåller bland annat nikotin som orsakar beroende, höga halter av kolmonoxid som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och tjära som innehåller många cancerframkallande ämnen. Eftersom röken från vattenpipa liknar cigarettrök orsakar den troligtvis liknande skador och sjukdomar som cigarettrökning.

Konsekvenser av snusning

Snusets skadliga effekter bör inte jämföras med rökningens eftersom få produkter eller beteenden är så hälsofarliga som rökning. Effekterna och hälsoriskerna för personer med snusbruk bör istället jämföras med att inte använda någon form av tobak alls.

Snusning ökar risken för cancer, hjärtinfarkt och stroke

Snusning är tillräckligt skadligt för att man bör avråda från snusbruk. Snusning ökar risken för cancer i bukspottkörteln, matstrupe och magsäck, dödlig hjärtinfarkt, dödlig stroke, förhöjt blodtryck och skador i munnen.​​​​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar