Förenklat beslutsfattande om hemtjänst till äldre personer enligt 4 kap. 2a § SoL

Socialnämnden får enligt socialtjänstlagen, SoL, erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning.

Den 1 juli 2018 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen, SoL, som innebär att socialnämnden utöver vad som följer av 4 kap. 1 § SoL får erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning.

Bestämmelsen har följande lydelse:

Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre personer.

Socialtjänstlag (2001:453)

Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om:

  1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av insatserna,
  2. på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och
  3. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 §.

Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden i 5 kap. 4 §.

Bakgrunden till förändringen i socialtjänstlagen beskrivs i förarbetena. Bland annat framförs att kommunernas tillämpning av 4 kap 1 § SoL i vissa fall har lett till att större fokus läggs på utredning och beslut än på hur insatserna i praktiken genomförs och följs upp. Intentionen med den nya lagstiftningen är att ge äldre personer ett större inflytande över utförandet av insatsen i syfte att de ska uppleva en högre känsla av självbestämmande och delaktighet. Se förarbetena på Regeringskansliets webbplats.

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre hos Regeringskansliet

Att tillämpa 4 kap 2a § SoL är frivilligt för kommunerna. Eftersom socialtjänstlagen inte preciserar vad som menas med äldre personer kan kommunerna själva precisera det i sina riktlinjer för handläggning. Den nya bestämmelsen gäller hemtjänst. Vad som ingår i begreppet hemtjänst definieras inte närmare i lagen. Men hemtjänst beskrivs i förarbetena som service och personlig omvårdnad. Den nya bestämmelsen reglerar inte vilka typer av hemtjänstinsatser som kommunerna måste erbjuda inom ramen för förenklat beslutfattande, utan det är upp till varje kommun att i sina riktlinjer ange vilka insatser som ska ingå.

Handläggning och dokumentation

Under handläggningen av förenklade beslut om hemtjänstinsatser tillämpas 11 kap. 5 och 6 §§ SoL och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Men det är bara uppgifter som har betydelse för handläggningen som behöver dokumenteras, till exempel den enskildes ansökan och nämndens beslut. Den förenklade processen innebär att SOSFS 2014:5 bara gäller i tillämpliga delar.

Överklaga beslut

Ett beslut som fattas enligt 4 kap. 2 a § SoL är ett gynnande förvaltningsbeslut. Sådana beslut kan som huvudregel inte återkallas eller ändras. Till skillnad från beslut som fattas med stöd av 4 kap. 1 § SoL är ett beslut enligt 4 kap. 2 a § SoL inte överklagbart genom förvaltningsbesvär. Emellertid går det att genom så kallad laglighetsprövning få kommunens beslut om att erbjuda hemtjänstinsatser utan föregående behovsprövning prövat i domstol.

Uppföljning

Kommunen ska följa upp de insatser som erbjudits den äldre personen utan föregående behovsbedömning, enligt 4 kap. 2 a §. Utgångspunkten för uppföljningen är

  • den äldre personens uppfattning om tjänsterna
  • hur tjänsterna motsvarar kommunens riktlinjer
  • hur tjänsterna förhåller sig till kravet på god kvalitet enligt 3 kap. 3 § SoL och till värdegrunden såsom den kommer till uttryck i 5 kap. 4 § SoL.

Utgångspunkten är inte den äldre personens behov då dessa inte är bedömda. Men det ingår i uppföljningen att ta upp frågan om det behövs ytterligare bistånd.

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst till äldre personer

Socialnämnden får enligt 4 kap. 2a § SoL erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsbedömning.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre – meddelandeblad, Socialstyrelsen, 2018.