Om diabetes

Diabetes innebär att sockret i blodet är förhöjt eftersom cellerna inte kan producera tillräckligt med insulin, effekten av insulin är för låg, eller båda. Symtom vid diabetes kan vara viktnedgång, törst och trötthet.

Vården till personer med diabetes bör alltid individualiseras utifrån personens förutsättningar. Information, utbildning och stöd är extra viktigt för personer med diabetes.

Insulin är ett hormon som behövs för att kroppens celler ska kunna ta upp socker, det vill säga glukos, från blodet. Hormonet produceras av en viss typ av celler i bukspottkörteln. Vid diabetes är glukoshalten i blodet förhöjd till följd av otillräcklig insulinproduktion, minskad effekt av insulin, eller båda.

Diabetes typ 1 och typ 2

De vanligaste formerna av diabetes är typ 1 och typ 2 diabetes. Typ 1 diabetes drabbar främst personer i tonåren. Typ 2 diabetes drabbar främst personer över 40 år. I Sverige har ungefär 5 procent diagnosen diabetes. Av dessa har 85 procent typ 2 diabetes. Förändrade kostvanor och fysisk inaktivitet har bidragit till en ökning av typ 2 diabetes.

Symtom vid diabetes kan vara viktnedgång, törst, onormalt stora urinmängder och trötthet. Det händer att man upptäcker följdsjukdomar som exempelvis ögonskador vid diagnosen.

Typ 2 diabetes har ett smygande förlopp som i början inte medför några symtom och de flesta har varit sjuka i flera år innan de får sin diagnos. Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som kännetecknas av högt blodsocker eftersom patienten bildar otillräckligt med insulin och är insulinresistent. Det innebär att insulinet inte har tillräcklig effekt. Sjukdomen förekommer ofta tillsammans med andra hälsoproblem - särskilt övervikt, blodfettstörningar eller högt blodtryck.

Kvinnor som har haft diabetes i samband med en graviditet har större risk att få diabetes senare i livet.

Behandling och stöd

Vid diabetes finns det tillfällen när information, utbildning och stöd är extra viktigt. Detta gäller framför allt vid diabetesdebuten men också när förutsättningarna förändras, till exempel om sena diabeteskomplikationer inträffar. Det är viktigt att vara medveten om att vården till personer med diabetes alltid bör ges utifrån personens förutsättningar.

Hälso- och sjukvårdspersonalen ger varje patient individuellt anpassad information om diabetes. Det innebär att personalen tar hänsyn till varje patients förutsättningar och behov. Man behöver bland annat ta hänsyn till patientens mognad och erfarenhet, kulturell och språklig bakgrund, hälsotillstånd och eventuell funktionsnedsättning.

Informationen bör ges i dialog med patienten och med hänsyn till patientens behov i den aktuella vårdsituationen. Detta ställer stora krav på hälso- och sjukvårdspersonalen som måste ha förmåga att vara lyhörd och sätta sig in i patientens situation och perspektiv.

Alla personer som behandlas med insulin bör erbjudas möjligheten att systematiskt mäta sitt blodsocker.

Hälsosamma levnadsvanor

Risken att utveckla typ 2-diabetes kan minska med åtgärder som rör mat och motion, och som leder till viktminskning. Hälso- och sjukvården kan därför erbjuda strukturerade program för hälsosamma levnadsvanor. Viktminskning har effekt på såväl högt blodglukos, högt blodtryck som höga blodfetter.

Vid både högt blodtryck och höga blodfetter är det viktigt att förändra ohälsosamma levnadsvanor, till exempel genom rökstopp, ökad fysisk aktivitet och omläggning till hälsosam kost. Om detta inte ger tillräcklig effekt kan läkemedelsbehandling övervägas.

Goda levnadsvanor är också viktigt för att minska risken för hjärtinfarkt och stroke. Den ökade risken för hjärt-kärlsjukdomar är den största orsaken till att personer med diabetes har en högre dödlighet än befolkningen i övrigt. Genom hälsosamma levnadsvanor kan risken för hjärt-kärlsjukdom och andra diabeteskomplikationer förhindras eller fördröjas. En långsiktigt god kontroll av blodglukos, högt blodtryck och höga blodfetter samt rökstopp minskar påtagligt risken för diabeteskomplikationer.

Läkemedel

Typ 2 diabetes är en sjukdom som försämras med tiden. När förändrade kost- och motionsvanor inte ger tillräcklig effekt, måste läkemedel användas för att sänka blodsockernivån. Målet med behandlingen är att ge patienten symtomfrihet och att förebygga komplikationer som kärl- och nervskador. Det är viktigt att målvärdet för blodsockernivån anpassas individuellt.

Både typ 1 och typ 2 diabetes kan behandlas med insulin. Insulin finns i kortverkande och långverkande form varav det kortverkande läkemedlet bör väljas i första hand.

Behandling av fotsår vid diabetes på Vårdhandboken

På webbplatsen Vårdhandboken hittar du information om behandling av fotsår vid diabetes. Vårdhandboken vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman. På webbplatsen finns kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

Fotsår hos personer med diabetes hos Vårdhandboken

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Nationella riktlinjer för diabetesvården, Socialstyrelsen, 2018.
Läkemedelsbehandling av typ 2-diabetes, Läkemedelsverket.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter