Allmänt om fallolyckor

Fallolyckor orsakar mycket lidande för de som faller, både fysiskt och känslomässigt. De orsakar också stora kostnader för samhället. Risken att falla ökar med stigande ålder. Fysisk träning är en åtgärd som kan minska risken för fall och frakturer vid fall.

Allmän statistik om fallolyckor

  • 7 av 10 olyckor är en fallolycka.
  • Drygt 1 000 personer dör varje år till följd av en fallolycka.
  • Cirka 70 000 personer skadades under året så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård. Av dessa var 38 000 kvinnor (57 procent) och 29 000 män (43 procent).
  • 7 av 10 som skadas av en fallolycka är 65 år eller äldre.
  • Cirka 6 procent av alla i åldrarna 80 eller äldre var någon gång under året inskrivna på sjukhus till följd av en fallolycka.
  • Bland personer som slutenvårdats för en skada är lårbensfraktur den vanligaste huvuddiagnosen. Under året vårdades 17 000 personer, fördelat på 64 procent kvinnor och 36 procent män, på sjukhus för lårbensfraktur.

Statistik om skador och förgiftningar drabbade i slutenvården 2021 (pdf)

Statistik om fallolyckor

Ofta allvarliga konsekvenser

Konsekvenserna av en fallolycka är ofta allvarliga. En höftledsfraktur leder till exempel till många vårddygn och kan medföra en lång och besvärlig rehabilitering. Skallskador och frakturer på till exempel ryggkotor, överarmar och handleder är också vanliga skador till följd av en fallolycka och kan påverka en persons livskvalitet. Även fall utan kroppsskada kan försämra livskvaliteten, eftersom den som fallit ofta begränsar sina aktiviteter av rädsla för att falla igen.

Risken ökar med stigande ålder

Alla kan falla, men risken ökar med stigande ålder. Bland annat på grund av svagare muskler, försämrad balans och gångförmåga, nedsatt syn eller på grund av sjukdom. Andra faktorer som kan öka risken för fall är till exempel vissa läkemedel, undernäring eller faktorer i miljön som till exempel dålig belysning, lösa mattor eller hala golv.

Arbeta systematiskt med förebyggande insatser

För att minska risken för fallskador är det viktigt att arbeta systematiskt med förebyggande insatser som utgår från individens behov. Det är viktigt att bedöma om en person har en förhöjd risk att falla och sedan utreda vilka åtgärder som ska sättas in.

Det här räknas som ett fall

Ett fall är när en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, oavsett om personen skadas eller inte. Det innebär att det inte bara är när någon snubblar eller halkar som anses vara fall, utan även när någon rullar ur sängen eller glider ner på golvet från en stol.

Dessa personer faller

Alla kan falla, men majoriteten som drabbas av en fallolycka är 65 år eller äldre.

Då inträffar fall

En fallolycka kan inträffa när som helst under året. De flesta fallolyckorna sker på plant underlag inomhus.

Var fall inträffar

De flesta fallolyckor sker inomhus på plant golv när man uppe och går genom att man halkar, snavar eller snubblar.

Därför faller vi

Att en person faller och om personen skadar sig eller inte, beror nästan alltid på en kombination av olika faktorer.

Material att dela ut

Den äldre personen kan göra mycket själv för att minska risken att falla. Här finns material med tips, råd och praktiska övningar som du kan dela med dig av till personer du träffar i ditt arbete.

Statistik om fallolyckor

Här finns statistik om fallolyckor och förslag på olika indikatorer, mått och nyckeltal som kan användas för att mäta, följa upp och utveckla det fallförebyggande arbetet.

Utbildning: Ett fall för teamet

För att lyckas med fallprevention krävs samlad kompetens från olika professioner. Ett fall för teamet fokuserar på ett teambaserat arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete för att förebygga fallolyckor. Öppna länken i en annan webbläsare än Internet Explorer, till exempel Chrome.

""

Poddavsnitt om fallolyckor

Varför är det så många som skadas och dör varje år till följd av en fallolycka? Och hur kan fallolyckor i vardagen förhindras? I Socialstyrelsens podd På djupet finns ett avsnitt om fallolyckor där tre experter samtalar.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre Socialstyrelsen, 2020
Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård Socialstyrelsen, 2021
Statistik om dödsorsaker Socialstyrelsen, 2021
Fysisk träning för att minska risken för fall hos äldre SBU, 2021