Alkohol och fallolyckor

Att dricka alkohol ökar risken för fallolyckor. Ju mer alkohol någon intar desto större är risken att hen ramlar. Även ett lågt alkoholintag påverkar stabilitet och koordination hos personer över 65 år.

Eftersom många äldre personer idag har goda hälsomässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar kan de ha en fritid och livsstil som i högre grad än för tidigare generationer äldre innehåller konsumtion av alkohol. För personer över 65 år kan man se en ökning både av alkoholkonsumtion och av skador och sjukdomar till följd av alkohol.

Alkohol ökar risken för fallolyckor

Alkoholintag ökar risken för olika former av olyckor inklusive fallolyckor. Ju mer alkohol någon intar desto större är risken att hen ramlar. Redan utan alkohol har äldre personer en ökad risk att falla till följd av kronisk sjukdom, försämrad syn, balansstörningar, muskelsvaghet och eventuell medicinering.

Cirka 12 procent av fallolyckorna för män och 4 procent för kvinnor inträffar under alkoholpåverkan. Men även lågt alkoholintag utan berusningsdrickande påverkar stabilitet och koordination negativt hos personer över 65 år.

Äldre personer är känsligare för alkoholens effekter

Av olika anledningar är äldre personer ofta mer känsliga för alkoholens negativa hälsoeffekter. Kroppen förändras med stigande ålder vilket påverkar hur alkoholen tas upp och omsätts.

Många äldre medicinerar för olika kroniska sjukdomar. Alkohol påverkar risk och prognos för många vanliga sjukdomstillstånd och dessutom effekten av många läkemedel.

Att tala om alkohol

Alkohol kan upplevas som ett laddat och privat ämne. Rädsla för skam och stigmatisering är ett hinder mot att söka hjälp för ohälsosamma alkoholvanor. Ett öppet, icke-dömande förhållningssätt kan öka chansen för att en individ väljer att göra förändringar i sin alkoholkonsumtion.

Ny forskning visar att det sannolikt inte finns någon nedre gräns för riskfritt alkoholintag. Därför behöver personer som inte dricker eller sällan dricker alkohol uppmuntras att fortsätta avstå från alkohol. Personer som till exempel har kognitiva problem, dålig balans, eller tar lugnande läkemedel kan behöva undvika alkohol helt.

Äldre och alkohol – för hemtjänst och hemsjukvård

Webbutbildningen är tänkt att bidra till att äldre personer med alkoholproblem som har hemtjänst eller hemsjukvård får god vård, stöd och omsorg utifrån sina individuella behov.

Äldre och alkohol – för biståndshandläggare

Webbutbildningen är tänkt att bidra till att personal som möter äldre personer i sina hem får bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag, och få en bra arbetsmiljö.

Att samtala om alkohol – Socialstyrelsen

Alkohol är en riskfaktor när det kommer till fall. Ibland kan det vara svårt att prata om alkoholvanor. Hos Socialstyrelsen finns verktyg, stöd och kunskap om hur du hälso- och sjukvårdspersonal kan stödja personer med riskabla alkoholvanor att dricka mindre.

Motiverande samtal (MI) – Socialstyrelsen

Det är viktigt att personer känner sig motiverade och engagerade i det fallförebyggande arbetet. Ett sätt att bygga motivation och delaktighet är att använda motiverande samtal. Hos Socialstyrelsen beskrivs en samtalsmetod.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Kunskapsunderlag hälsosamma levnadsvanor för äldre, alkohol Socialstyrelsen, 2019

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter