Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Fallolyckor. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Balans- och styrketräningsprogram för att minska risken för fall(pdf)

Kunskapsstödet ger tips på hur äldre personer kan träna för att stärka musklerna, förbättra balansen och konditionen.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Balansera rätt – Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer(pdf)

Detta faktaunderlag om riskfaktorer för fall och fallrelaterade skador innehåller en förteckning över åtgärder som visat sig ha effekt och en diskussion om dessa åtgärders effekt i en svensk kontext.

Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Behandling av armfraktur hos äldre

Behandling av armfraktur hos äldre är en systematisk översikt och utvärdering av forskningen om behandlingsmetoder vid armfraktur hos äldre. Armfrakturer opereras onödigt ofta. Antalet handleds- och axeloperationer till följd av frakturer ökar i Sverige. Detta trots att mindre komplicerade frakturer läker lika bra med icke-operativ behandling såsom gips och slynga. Av rapporten framgår också att det finns brister i hur vården bemöter patienter med diagnosen osteoporos, benskörhet.

Utgiven av: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
Fallolyckor bland äldre – en samhällsekonomisk analys och effektiva preventionsåtgärder

Syftet med rapporten Fallolyckor bland äldre – en samhällsekonomisk analys och effektiva preventionsåtgärder är att beräkna kostnader förknippade med fallolyckor. Rapporten beskriver också förslag på fallförebyggande åtgärder. Rapporten vänder sig bland annat till beslutsfattare och personal inom vård och omsorg.

Utgiven av: Folkhälsomyndigheten
Fortbildning av personal inom äldreomsorg för att förhindra fall bland äldre

Fortbildning av personal inom äldreomsorg för att förhindra fall bland äldre är ett kunskapsstöd som visar att fortbildning består av flera delar och att enbart kunskap inte är någon garanti för bättre vård.

Utgiven av: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård(pdf)

En sammanställning baserad på samkörningar mellan kvalitetsregister och hälsodataregister. Kunskapsstödet visar hur man kan använda uppgifter från kvalitetsregister för att analysera den kommunala hälso- och sjukvården.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Läkemedel som kan öka risken för fallskada eller magtarmblödning hos äldre – Fokus på antidepressiva läkemedel(pdf)

Läkemedel som kan öka risken för fallskada eller magtarmblödning hos äldre – Fokus på antidepressiva läkemedel redovisar en undersökning av vanliga läkemedelsgrupper som, enskilt eller i kombination, satts i samband med risk för fallskada eller magtarmblödning hos äldre personer.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Nationell kraftsamling för att minska fall hos äldre – Fördjupning av hälsofrämjande och förebyggande insatser

För att minska fall hos äldre behövs det ett arbete med fokus på förebyggande insatser samt ett välfungerande samarbete mellan regioner, kommuner, intresseorganisationer och invånare. Dokumentet är en fördjupning av ett antal hälsofrämjande och förebyggande insatser som alla kommuner och regioner kan kraftsamla kring. Dokumentet vänder sig till verksamheter i regioner och kommuner, pensionärsråd-organisationer och andra intresseorganisationer, som vill ha stöd i arbetet med att minska fall hos äldre.

Utgiven av: Sveriges kommuner och regioner, SKR
Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Riktlinjerna innehåller rekommendationer om vård vid osteoporos, artros och inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Nutrition och fallrisk hos äldre

Nutrition och fallrisk hos äldre är en litteraturöversikt om hur mat- och vätskeintag hos äldre kan påverka risken för att falla. I rapporten beskrivs också hur funktion i muskler, skelett och nervsystem ändras i samband med åldrande.

Utgiven av: Livsmedelsverket

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter