Vad innebär interkulturellt perspektiv?

Vård och omsorg ur ett interkulturellt perspektiv innebär att vara medveten om vilka specifika förutsättningar som kan finnas i mötet med patient, brukare eller anhöriga. De professionella behöver ha insikt om hur de egna föreställningarna och kulturella referensramarna färgar mötet.

Omkring en tredjedel av befolkningen i Sverige har utländsk bakgrund. Med utländsk bakgrund avses svenska medborgare som är födda utomlands eller av utrikesfödda föräldrar.

Både den fysiska och psykiska ohälsan är generellt sett större hos gruppen personer med utländsk bakgrund. Gruppen är över- respektive underrepresenterad inom olika delar av socialtjänsten, samtidigt som tillgången och tilliten till hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan vara lägre.

Vård och omsorg ur ett interkulturellt perspektiv innebär att vara medveten om vilka specifika förutsättningar som kan finnas i mötet mellan vården eller omsorgen och patient, brukare eller anhöriga. De professionella behöver ha insikt om hur de egna föreställningarna och kulturella referensramarna färgar mötet.

Ett interkulturellt perspektiv betyder också att man reflekterar över ifall personalen behöver särskild kompetens, och om det behövs särskild information, anpassning eller utbud till patienter, brukare och anhöriga.

Hinder för en jämlik hälso- och sjukvård och socialtjänst

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver reflektera över hur hinder för en jämlik vård och omsorg kan överbryggas. De hinder för tillgång till vård och omsorg på lika villkor som listats i forskningen är exempelvis:

  • rädsla och brist på tillit hos människor som leder till att de inte söker hjälp, vilket kan leda till brist på tidiga insatser
  • brist på kunskap och förståelse för den hjälp som finns kan leda till att behövande inte använder servicen
  • inadekvat utbud
  • språksvårigheter, brist på tolkar och information på olika språk.

Vad gäller tillgänglighet och utbud kan man behöva utveckla och anpassa insatser av olika skäl, exempelvis:

  • för att nå grupper som inte nås med befintliga insatser eller avvisar dem
  • när vissa problem är särskilt vanliga i vissa grupper
  • anpassning av insatser efter målgruppens behov
  • när befintliga insatser inte har legitimitet för att de upplevs som irrelevanta, oacceptabla eller ineffektiva
  • särskilda informationsinsatser för grupper som har liten kunskap om vilka insatser som finns.

Interkulturellt socialt arbete hos Socialstyrelsen (pdf)

""

Lyssna på podd om interkulturellt arbete i hälso- och sjukvården

Olika språk, religion, kulturella traditioner och erfarenhet av migration påverkar mötet med patienten. Men hur ser medvetenheten ut? Vad innebär ett interkulturellt perspektiv? Och hur ökar vi kunskapen om interkulturella möten i hälso- och sjukvården?

Tre kortfilmer för barnens skull

De tre kortfilmerna Ingenmansland, Andra generationens trauma och Hedersflykten har tagits fram för att belysa den situation som barn med föräldrar som flytt till Sverige kan befinna sig i. Filmerna har tagits fram av SIMON med stöd från Socialstyrelsen. På SIMON:s webbplats kan du även ta del av diskussionsfrågor till filmerna.

Att möta barn och familjer som varit på flykt

Att möta och arbeta med barn och familjer som varit på flykt är temat för elva filmade föreläsningar med Kjerstin Almqvist, professor vid avdelningen för psykologi på Karlstads universitet. I filmerna tar hon bland annat upp barnens behov, traumatisering, och asylprocess och integration.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter