Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och närstående. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående(pdf)

Barn och unga som är placerade i familjehem har rätt till umgänge med sina föräldrar och andra närstående. Kunskapsstödet vänder sig till personal inom socialtjänsten som arbetar med barn i familjehem.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barns rätt till familjehemsvård av god kvalitet

Rapporten är en granskning av socialtjänstens myndighetsutövning rörande familjehemsplacerade barn.

Utgiven av: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Individ- och familjeomsorg – Lägesrapport 2020(pdf)

Rapporten redovisar tillståndet och utvecklingen inom individ- och familjeomsorgen, med fokus på bland annat barn- och ungdomsvården, ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevården samt arbetet för våldsutsatta och hemlösa.

Utgiven av: Socialstyrelsen
LVU – handbok för socialtjänsten(pdf)

Socialstyrelsens handbok för LVU ska underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller när barn och unga inte kan få behövlig vård på frivillig väg. Handboken riktar sig framförallt till socialsekreterare och chefer inom socialtjänsten. Innehållet bygger i huvudsak på lagstiftning, förarbeten, rättsfall och JO-utlåtanden.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Placerade barn och unga – handbok för socialtjänsten(pdf)

Handboken Placerade barn och unga är ett stöd till socialsekreterare i tillämpningen av lagar och regler på området. Den beskriver också socialnämndens övergripande ansvar, och ledningens uppgifter för att skapa förutsättningar för att verksamheten ska fungera.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård – en systematisk översikt

Barn och unga i Sverige som växer upp i familjehem eller i hem för vård eller boende, HVB, har kraftiga överrisker i en rad oönskade tillstånd som vuxna, såsom hemlöshet, arbetslöshet och fysiska och psykiska problem. Denna systematiska översikt undersöker om stöd till unga som flyttar från social dygnsvård har positiva effekter på deras framtida livssituation.

Utgiven av: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
Vem bryr sig när samhället blir förälder 2019 – barns röster om den sociala barnavården

Barnombudsmannen (BO) har vid flera tillfällen mött barn inom den sociala barnavården. Årsrapporten 2019 följer upp de brister och rättighetskränkningar som barn berättade om 2010 och 2011.

Utgiven av: Barnombudsmannen (BO)
Öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård

Jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området social barn- och ungdomsvård. Resultaten för social barn- och ungdomsvård är främst baserade på den enkät som skickas ut till Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg. Resultatet för placerade barns utbildning och hälsa grundar sig på olika register.

Utgiven av: Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter