Ta emot en ansökan, anmälan eller information på annat sätt

Ett barnavårdsärende kan aktualiseras på olika sätt. Anmälan om oro för barn är vanligast. Då ska socialtjänsten göra en omedelbar skyddsbedömning.

Anmälan om att ett barn far illa eller misstänks fara illa är den vanligaste orsaken till att barn och familjer blir aktuella hos socialtjänsten. Anmälningar om oro för ett barn har ökat de senaste åren. 

När ska man inleda en utredning?

Ett barnavårdsärende kan aktualiseras hos socialtjänsten på tre olika sätt. De kan ske genom

  • ansökan om bistånd från barn eller föräldrar
  • anmälan om oro för ett barn
  • information på annat sätt.

Ansökan om bistånd från barn eller föräldrar

En ansökan om bistånd leder till att socialnämnden öppnar ett ärende. Det kan till exempel handla om att en förälder ansöker om kontaktperson till sitt barn, eller att en ungdom, som fyllt 15 år, vill ha stöd på grund av svårigheter i familjen.

Anmälan om oro för ett barn

Vid anmälan om kännedom eller misstanke om att ett barn far illa, ska socialtjänsten genast göra en bedömning om barnet är i behov av omedelbart skydd, en så kallad omedelbar skyddsbedömning. Om socialtjänsten beslutar att inte inleda en utredning kan det ändå finnas möjligheter att stödja en familj till kontakt med andra verksamheter och att hjälpa till att förmedla kontakter.

Information på annat sätt

Information på annat sätt leder ibland till att en utredning inleds direkt och ibland till att socialtjänsten behöver genomföra en förhandsbedömning innan man tar ställning till detta. Socialtjänsten kan exempelvis göra egna iakttagelser i kontakten med barn eller föräldrar som gör att man behöver göra en förhandsbedömning för ta ställning till om en utredning ska inledas. Samma sak gäller om det kommer information från en tjänsteman på en annan enhet inom nämnden.

Till information på annat sätt räknas exempelvis också en anvisning från Migrationsverket gällande ett ensamkommande asylsökande barn. I sådana fall ska socialtjänsten alltid inleda en utredning om barnets behov och vidta de insatser som behövs till exempel i form av placering. Detsamma gäller om en annan myndighet begär ett yttrande från socialnämnden. Ett exempel är när en åklagare begär ett yttrande om en ungdom som begått ett brott.

Barn som begår brott, information på Socialstyrelsens webbplats

Viktigt att känna till vid anmälan om att barn far illa eller misstänks fara illa

Anmälan om att ett barn far illa eller misstänks fara illa är den vanligaste orsaken till att barn och familjer blir aktuella hos socialtjänsten. Socialtjänstens och vissa andra verksamheters ansvar vid anmälningar om kännedom eller misstanke om att barn far illa regleras i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd.

Exempel på bestämmelser som är viktiga att känna till: 

  • Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som i sitt arbete möter barn och unga är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Till exempel anställda inom skola, hälso- och sjukvård och tandvård. För alla andra gäller en rekommendation att anmäla.
  • Socialtjänsten ska dokumentera både skriftliga och muntliga anmälningar.
  • Socialtjänsten bör bekräfta till anmälaren att anmälan kommit in.
  • Socialtjänsten ska göra en omedelbar skyddsbedömning av barnets situation.
  • Socialtjänsten ska inom två veckor efter att anmälan inkommit besluta om en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL ska inledas eller inte.

Till dig som är anmälningsskyldig – en film från Socialstyrelsen som ger en kort introduktion till vad som är viktigt att känna till.

Omedelbar skyddsbedömning

Skyddsbedömningen syftar till att bedöma om barnet är i behov av omedelbart skydd – det vill säga om nämnden genast måste vidta åtgärder för att skydda barnet.

Skyddsbedömningen ska göras samma dag som anmälan kommer in eller dagen efter, om anmälan kommer in sent på dagen. Skyddsbedömningen kan leda till att en utredning inleds omgående. Nämnden ska dokumentera skyddsbedömningen.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter