There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Öppna insatser – utforma och följa upp - Kunskapsguiden

Öppna insatser – utforma och följa upp

Socialtjänsten har olika typer av insatser som kan möta de olika behov som barn och föräldrar har. Det vanligaste är att ge stöd i öppna former. Ibland riktas insatserna direkt till barn och ungdomar, ibland till föräldrar och ibland till båda parter.

Den som arbetar med handläggning inom den sociala barn- och ungdomsvården utformar, genomför och följer upp insatserna utifrån barnets bästa, i samverkan med barn, föräldrar och andra berörda. Frivillighet och samtycke är viktiga grundprinciper, men det finns undantag.

Handläggningsprocessens olika delar inom den sociala barn- och ungdomsvården är aktualisera, utreda, besluta, utforma och följa upp – både öppna insatser och placeringar. 

""

Stödmaterial för handläggning och dokumentation

På Socialstyrelsens utbildningsportal finns ett stödmaterial med gruppövningar för lärande om handläggning och dokumentation i den sociala barn- och ungdomsvården. Stödet är indelat utifrån de olika handläggningsstegen. Det innehåller även en studiehandledning för den som ska planera övningarna.

Tillgång till olika öppna insatser

Socialnämnden ansvarar för att det finns tillgång till öppna insatser för att kunna möta barns, ungdomars och föräldrars behov.

Exempel på öppna insatser är:

 • kontaktperson eller särskilt kvalificerad kontaktperson
 • kontaktfamilj
 • stöd och hjälp efter det att ett mål eller ärende om vårdnad, boende och umgänge eller adoption har avgjorts
 • stöd till föräldrar, enskilt eller i grupp, för att stärka föräldraförmågan
 • familjesamtal – gemensamma samtal för barn och föräldrar
 • enskilda stödsamtal för barn och unga
 • strukturerade öppenvårdsverksamheter riktade till särskilda målgrupper, till exempel barn och unga som bevittnat våld eller har föräldrar med missbruksproblem 
 • öppenvårdsbehandling för vuxna eller för ungdomar med missbruksproblematik.

Kontaktperson, särskilt kvalificerad kontaktperson och kontaktfamilj är enskilda personer som mot ersättning arbetar på uppdrag av socialtjänsten. Andra öppna insatser genomförs ibland av socialtjänsten själv, ibland av privata utförare.

Insatser särskilt reglerade i SoL

Socialnämnden har stor frihet att själv bestämma vilken typ av öppna insatser man vill erbjuda, men insatserna kontaktperson, särskilt kvalificerad kontaktperson och kontaktfamilj är särskilt reglerade i socialtjänstlagen, SoL.

Socialtjänsten har också ett särskilt ansvar att ge stöd och hjälp efter det att ett mål eller ärende om vårdnad, boende och umgänge eller adoption har avgjorts. Detsamma gäller efter det att vård utanför det egna hemmet upphört eller efter att sluten ungdomsvård upphört.

Insats i form av bistånd eller i form av service

Socialtjänsten har olika typer av öppna insatser till barn och deras föräldrar. Det vanligast är att socialtjänsten har gjort en utredning, bedömt att det finns behov av en insats och fattat beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. Då handlar det om en så kallad biståndsbedömd öppen insats.

Kommunen kan också erbjuda öppna insatser i form av så kallad service. Det bygger i princip på att individer själva söker upp en verksamhet, även om det kan ske på rekommendation. Serviceinsatser kan till exempel vara en föräldrautbildning.

Mininsats.se ger information om kontaktperson och kontaktfamilj

En kontaktperson eller kontaktfamilj kan vara ett viktigt stöd för barn och ungdomar. På webbplatsen mininsats.se kan du få mer information om vad uppdragen innebär och ta del av berättelser och filmer från de som har erfarenhet.

Mininsats

Socialstyrelsens metodguide för socialt arbete

Eftersom beslut om olika åtgärder ska grunda sig på ett så bra och tillförlitligt underlag som möjligt är det viktigt att socialtjänsten söker kunskaper om vilka resultat som olika metoder kan ge. De vanligaste metoderna finns beskrivna i Socialstyrelsens metodguide för socialt arbete.

Metodguiden för socialt arbete på Socialstyrelsens webbplats

Öppna insatser – viktiga utgångspunkter

När en barnavårdsutredning avslutats och socialtjänsten fattat beslut om att bevilja en öppen insats informeras den som ska genomföra insatsen på lämpligt sätt. Insatsen behöver också följas upp.

Precis som i övriga delar i handledningsprocessen är detta arbete styrt av bland annat lagar, föreskrifter och allmänna råd. Regleringen är däremot inte lika detaljerad som vid placering av barn utanför hemmet. Här är några exempel på viktiga bestämmelser och utgångspunkter för socialtjänstens arbete:

 • Socialtjänsten ska beakta barnets bästa i alla ärenden som rör barn, medan barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och åtgärder om vård- eller behandlingsinsatser.
 • Helhetssyn och samverkan är viktiga delar i arbetet.
 • En genomförandeplan för öppenvårdsinsatser bör finnas, men det varierar om det är den beslutande nämnden eller den som utför insatsen som utformar planen beroende på vilken insats det handlar om.
 • Socialtjänsten ska dokumentera uppföljningen av biståndsbedömda öppna insatser i barnets journal.
 • Socialtjänsten följer upp sina insatser för att säkerställa god kvalitet.

Om öppna insatser

Socialtjänsten har olika typer av öppna insatser till barn och deras föräldrar. När man beslutar om vård- och behandlingsinsatser för barn ska det som är bäst för barnet vara avgörande. Det gäller vid alla insatser, både öppna insatser och vid placering.

Utforma öppna insatser

Efter att socialnämnden fattat beslut om en öppen insats för ett barn eller en familj behöver man planera hur insatsen ska genomföras. Utgångspunkten är den analys och bedömning om behov som finns i beslutsunderlaget.

Följa upp öppna insatser

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För att säkerställa detta behöver socialtjänsten regelbundet följa upp insatsen tillsammans med barn, vårdnadshavare och den som utför insatsen.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter