Om övervikt och fetma

Övervikt är en följd av för stort matintag under lång tid. Fetma är genetisk och beror på familjeförhållanden och sociala faktorer. Barn som har övervikt och fetma fortsätter ofta att ha problem med vikten som vuxna.

Övervikt och fetma är ett av de största folkhälsoproblemen både i Sverige och i övriga världen.

Övervikt är en följd av för stort matintag under lång tid i förhållande till behovet. En tredjedel av förklaringen till fetma är genetisk, en tredjedel beror på familjeförhållanden och en tredjedel på faktorer kopplade till sociala faktorer. Vissa ärver en benägenhet att utveckla fetma men det krävs också utlösande miljöfaktorer det vill säga livsstilsfaktorer som kost och motion. Miljöfaktorerna kan sättas till noll men man kan aldrig bortse från de genetiska faktorerna, som kan ses som ett känslighetsarv av samma typ som vid allergi.

När det gäller övervikt i motsats till fetma är den mer beroende av livsstilsfaktorer.

Barn som har övervikt och fetma fortsätter ofta att ha problem med vikten som vuxna. Det leder till ökad risk för en rad olika hälsoproblem som till exempel diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar.

Viktbalans

Viktbalans innebär att det råder balans mellan energiintag och hur mycket som förbrukas. Vad man äter, storlek på portioner och övriga måltidsvanor som när och hur ofta man äter påverkar energiintagets storlek. Hur mycket energi som förbrukas beror på graden av fysisk aktivitet och kroppens basalomsättning.

Om man äter mer eller rör sig mindre än tidigare sker en viktökning. För att en viktnedgång ska ske behöver energiförbrukningen vara större än intaget, antingen genom att man äter mindre eller rör sig mer.

Räkna ut BMI

WHO har tagit fram ett internationellt mått på övervikt och fetma som kallas BMI – Body Mass Index. Måttet bygger på förhållandet mellan längd och vikt. BMI-begreppet är trots många svagheter ett väletablerat mått. Det anger relationen mellan vikt och längd och används ofta både som ett mått på den enskilda patienten och i statistik över hela befolkningar.

BMI hos barn

För att räkna ut BMI hos barn används ett mått som kallas ISO-BMI, som förutom längd och vikt även tar hänsyn till barnets ålder och längdtillväxt.

Som gräns för övervikt respektive fetma används värden som motsvarar BMI 25 respektive 30 för vuxna, vilket innebär drygt 1 respektive 2,5 standardavvikelser över köns- och åldersspecifikt medelvärde.

Orsaker till övervikt och fetma hos barn

De vanligaste orsakerna till övervikt och fetma hos barn är för lite rörelse och felaktig kost. Ärftlighet och hur familjens vanor och förutsättningar ser ut är andra faktorer som har betydelse.

Mer om orsaker till övervikt och fetma

Otillräcklig fysisk aktivitet

En av de vanligaste orsakerna till att barns vikt ökar är att barn rör på sig för lite. Vardagliga aktiviteter leder inte till att barn rör på sig tillräckligt mycket, även om skolans idrottsundervisning räknas in. Färre barn går eller cyklar till skolan. Många barn har en stillasittande fritid framför datorn. Ett sätt att få barnet mer fysiskt aktiv kan vara att begränsa skärmtiden.

Kostvanor

Många barn äter alldeles för mycket feta, sockerrika och näringsfattiga livsmedel. Nästan en fjärdedel av kalorierna kommer från dessa livsmedel.

Kostråd bör ges utifrån måltidsordning, intag av frukt, grönsaker och fisk samt läsk, godis, glass, snacks och bakverk. Frågan om frukostvanor är också viktig då regelbundet frukostätande troligen har samband till minskad risk för övervikt.

Ärftlighet

Övervikt och fetma kan bara uppstå om intaget av energi är högre än den energi som individen förbrukar. Personer med en ärftlig benägenhet för övervikt och fetma lägger lättare på sig av en stillasittande livsstil och osunda matvanor.

Troligen handlar det inte om någon enskild ärftlig faktor som har avgörande betydelse. Istället tror man idag att den avgörande faktorn är hur generna uttrycks. Detta kan påverkas av miljöfaktorer under uppväxten. Det finns studier där man kan se att skillnader i genuttryck föregår utvecklingen av fetma. Exakt hur generna kopplas på känner vi inte till i detalj idag.

Övriga orsaker kan exempelvis handla om personlighet, egenskaper hos fettväv eller muskulatur, en benägenhet i centrala nervsystemet eller i regleringen av aptiten. Bara i enstaka fall kan det finnas en hormonell rubbning som förklaring.

Socioekonomi

Övervikt, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor är starkt kopplade till varandra men även till socioekonomiska förhållanden. Ju högre inkomster och utbildningsnivåer bland föräldrarna, desto färre barn drabbas av övervikt och fetma. Områden med låg socioekonomisk status har 3–4 gånger högre förekomst av fetma jämfört med områden med hög socioekonomisk status.

Skyddsfaktorer och riskfaktorer

Orsakerna bakom ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet påverkas av en rad olika sociala, kulturella, ekonomiska och psykologiska faktorer. Dessutom finns det medicinska och genetiska faktorer som spelar roll.

Skyddande faktorer som minskar risken för övervikt kan vara att barnet har ammats, regelbunden fysisk aktivitet, bra kostvanor och en stödjande miljö i både hem och skola.

Riskfaktorer är hög ärftlighet för övervikt, socioekonomiskt utsatt situation eller om barnet har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och om mat används som belöning eller tröst.

Hög födelsevikt eller stor viktökning under det första levnadsåret kan också innebära en risk.

Konsekvenser av övervikt och fetma

Övervikt och fetma kan leda till besvär med skelett, leder och fötter, rubbningar i ämnesomsättningen och risk för framtida hjärt- och kärlsjukdom.

Barn som har övervikt riskerar i större utsträckning att utsättas för kränkande behandling och psykisk ohälsa av olika slag. Därför är det viktigt att erbjuda hjälp till de som söker stöd för att hantera problem med fetma.

Fysiska besvär

Besvär i skelett, leder och fötter kan försvåra vardaglig rörelse och övrig fysisk aktivitet.

Fetma är den vanligaste orsaken till insulinresistens som är ett förstadium till diabetes typ 2. Diabetes ökar dessutom risken för andra sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdom. Fetma i sig är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom.

Ett annat vanligt besvär av övervikt kan vara sömnstörningar och sömnapné.

Uppmärksamma psykisk ohälsa

Det finns en ökad risk för att barn som har övervikt och fetma blir utsatta för trakasserier, kränkande behandling och social isolering. Barnen kan ha låg självkänsla, vara deprimerade och ha skuld- och skamkänslor. Det kan också finnas en självmordsrisk hos barn som uppfattar sig som mycket överviktiga.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter