Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI)

Skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst behöver bli bättre på att samordna sitt stöd till barn och unga. Alla ska kunna få hjälp i tid, utifrån sina och familjens behov.

Vad är tidiga och samordnade insatser?

Tidiga samordnade insatser betyder att personal från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst arbetar tillsammans. Samordningen behövs för att skapa en helhet kring insatser för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer. Det ställer krav på att aktörer utvecklar kunskap och kompetens om långsiktig samverkan och samordning. TSI är inte en viss metod, utan bygger på att verksamheterna har en gemensam struktur. På så vis ska alla barn och unga få stöd tidigt i en ogynnsam utveckling.

Livet är inte så lätt – animerad film

Filmen Livet är inte så lätt sätter fokus på varför det är viktigt att arbeta tillsammans och se hela bilden, om barn ska få insatser i tid och på ett samordnat sätt.

Syntolkad version av Livet är inte så lätt

35 utvecklingsarbeten över hela landet

Socialstyrelsen och Skolverket arbetar gemensamt för utveckling av TSI. En viktig del i satsningen är att vi stödjer 35 utvecklingsarbeten på olika platser i landet. Syftet är att identifiera hinder och framgångsfaktorer för TSI och att sprida kunskap som kan vara till nytta för alla. Cirka 90 kommuner och 16 regioner ingår i den nationella satsningen, från Övertorneå i norr till Ystad i söder.

Tvärprofessionella team prövar olika arbetssätt

Utvecklingsarbetena har tvärprofessionella team med personer från skola, vård och socialtjänst, som prövar olika sätt att arbeta tillsammans. Skottlandsmodellen och Förstärkt första linje är exempel på inriktningar som testas. Några kommuner har särskilt fokus på att minska skolfrånvaro och sex utvecklingsarbeten fokuserar på brottsförebyggande arbete i socialt utsatta områden.

Beskrivning av utvecklingsarbetena inom TSI

Insikter från TSI-arbetet (augusti 2021)

Framgångsfaktorer

 • Politisk förankring över mandatperioder.
 • Kartlägg, enas om problembilden och vad som behöver göras.
 • Testa i liten skala – följ upp – och ta sedan nästa steg.
 • Samordna TSI-arbetet med liknande utvecklingsarbeten, och använd statsbidrag strategiskt för att förstärka arbetet brett.
 • Skapa tvärsektoriella konsultationsteam för gemensam bedömning och planering av vilket stöd barn och föräldrar behöver
 • Ha tydliga strukturer och mötesrutiner för arbetet. Betydelsen av en samordnare för de tre verksamheterna framhålls.
 • Involvera barn, unga och föräldrar i utvecklingsarbetet.
 • Följ upp och ta reda på vad resultatet av insatserna blir för barn, unga och föräldrar.

Hinder och utmaningar

 • Det tar tid att bygga upp hållbara strukturer för samverkan och samordning.
 • Organisatoriska glapp uppstår då verksamheterna främst är organiserade för att arbeta inom gränser, inte över gränser.
 • Hälso- och sjukvårdens roll är oklar i det förebyggande arbetet och deras delaktighet i TSI-arbetet brister.
 • Det är svårt att prioritera förebyggande arbetet när verksamheterna samtidigt ska spara resurser.
 • Det är svårt att arbeta med både det akuta arbetet och det förebyggande arbetet.
 • Det är svårt att gå från projekt till ordinarie verksamhet om det saknas en långsiktig planering.
 • Rättslig reglering om behandling av personuppgifter försvårar gemensam uppföljning.

Frukostseminarier

Under hösten 2021 och våren 2022 har Socialstyrelsen och Skolverket hållit webbseminarier på olika teman kopplade till TSI. Här kan du ta del av de som har varit.

Hur kan insatser till barn och unga bli mer jämställda och jämlika?

Seminariet handlar om hur verksamheter i samverkan kan verka för jämställda och jämlika insatser. Vad säger forskningen och hur kan vi arbeta tillsammans för att nå dit? Inspelat i juni 2022.

Seminarium om jämställda och jämlika insatser till barn

Tidiga insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

I det här seminariet berättar vi hur man kan arbeta förebyggande och i samverkan med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Inspelat i december 2021.

Seminarium om tidiga insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Tillit – en förutsättning för samordnade insatser

Att det finns och skapas tillit, både mellan professionella och gentemot medborgarna, är viktigt när vi utvecklar för att erbjuda tidiga insatser. Inspelat i november 2021.

Seminarium om vikten av tillit när vi utvecklar arbetssätt

Barns delaktighet i strategiskt arbete

Seminariet ger förslag på hur vi kan använda barns och ungas delaktighet när vi utformar insatser, samverkar och organiserar vårt stöd. Inspelat i september 2021.

Seminarium om barns delaktighet vid strategiskt arbete

SOFIA-studien och vikten av tidig upptäckt

I det här seminariet presenteras SOFIA-studien som är en svensk longitudinell studie av barns sociala, beteendemässiga och fysiska utveckling. Studien undersöker hur svårigheter tidigt i livet kan hänga ihop med problem på flera områden längre fram i livet och är viktig när vi vill hitta bättre sätt att hjälpa barn och familjer tidigt och samordnat. Inspelat i oktober 2021.

Seminarium om SOFIA-studien och vikten av tidig upptäckt

Barn som möter funktionshinder

Seminariet ger råd om hur skolan, socialtjänsten och vården kan arbeta tillsammans för barn och unga som möter funktionshinder. Inspelat i maj 2021.

Seminarium om barn som möter funktionshinder

Varför är samverkan och samordning ofta så svårt?

Alla är överens om att samverkan ska ske, och det finns mängder av arbetsmodeller och verktyg som ska underlätta. Ändå blir det långt ifrån alltid verklighet. Forskaren Mats Tyrstrup förklarar vad det kan bero på, och om vilka strategier som kan få arbetet över verksamhetsgränserna att fungera bättre.

Vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer

Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer ger en sammanfattande bild av kunskapsläget om samverkan utifrån forskning, utvärdering, tillsyn och systematiskt utvecklingsarbete.

Webbinarium inom området

Här kan du titta på två digitala seminarier om hur socioekonomiska förutsättningar påverkar barns och ungas levnadsvillkor samt hur vi kan arbeta tillsammans för att minska skillnader.

Tillsammans för barns jämlika levnadsvillkor - del 1

I det här seminariet presenteras barns ojämlika levnadsvillkor i Sverige. Araby familjecenter i Växjö berättar om sitt arbete med utökade hembesök i ett område med socioekonomiska utmaningar. 

Tillsammans för barns jämlika levnadsvillkor – del 1 med fokus på de mindre barnen

Tillsammans för barns jämlika levnadsvillkor - del 2

I det här seminariet presenteras barns ojämlika levnadsvillkor i Sverige. Borlänge kommun berättar om sitt utvecklingsarbete för att uppnå tidiga och samordnade insatser för alla barn och unga i ett område med socioekonomiska utmaningar. 

Tillsammans för barns jämlika levnadsvillkor – del 2 med fokus på barn i skolåldern

 

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Socialstyrelsen och Skolverket

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter