Två filmer om att förebygga och minska utmanande beteende

Socialstyrelsen har tagit fram två filmer om att förebygga utmanande beteende med fokus på vikten av kommunikativt stöd respektive kognitivt stöd. Filmerna kan användas som diskussionsunderlag och inspiration i en arbetsgrupp som möter personer med intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning.

Socialstyrelsen har tagit fram två filmer utifrån rekommendationer i kunskapsstödet Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet. Filmerna är tänkta att användas som diskussionsunderlag och inspiration i en arbetsgrupp som möter personer med intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning. Huvudtemat i den ena filmen är vikten av kommunikativt stöd. Huvudtemat i den andra filmen är vikten av kognitivt stöd. Båda filmerna har som syfte att bidra till en trygg, begriplig och fungerande vardag för vuxna personer med intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning och därigenom förebygga utmanande beteende. Budskapet är att man måste utgå från varje individs förmågor för att kunna stötta personen i dess vardag.

Utmanande beteende och funktionell kommunikation

Om situationen ställer övermäktiga eller obegripliga krav på individen kan det ta sig uttryck i utmanande beteende som utåtagerande eller självskadande beteende. Det kan vara det enda kommunikationssätt eller den lösning som finns i stunden för en person i en viss situation. Att inte ha ett sätt att ”ta sig ur” eller lösa en situation som håller på att bli övermäktig kan resultera i utmanande beteende. Ett sätt att förebygga utmanande beteende är att försäkra sig om att alla kan uttrycka och förstå det de behöver i sin vardag.

För att funktionell kommunikation ska bli möjlig i vardagen behövs ofta stöd i form av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Vanliga former av AKK är tecken som stöd, foton, symboler, bilder, konkreta föremål eller talande hjälpmedel. Bilder och text kan sättas samman till kommunikationskartor och kommunikationsböcker eller visas på en surfplatta, i en smartphone eller dator.

En person kan ha många olika typer av kommunikationsstöd. Det är bra om även du som samtalspartner använder samma kommunikationsstöd när du pratar med personen. Dels blir du en modell som visar hur man kan kommunicera, dels kommer du att upptäcka om någon bild eller något tecken saknas eller inte förstås.

Förslag på diskussionsfrågor till filmen om kommunikativt stöd

Socialstyrelsen har tagit fram förslag på diskussionsfrågor som kan användas i en arbetsgrupp som har sett filmen. Tanken med frågorna är att inspirera till diskussion om hur kommunikativt stöd kan utvecklas för personer i er verksamhet. Välj de frågor som är aktuella för er verksamhet. Flera av frågorna är kopplade till exempel eller avsnitt i filmerna. Räkna med att gruppen kan behöva se avsnitt igen i samband med en fråga.

Diskussionsfrågor till filmen Utmanande beteende och funktionell kommunikation (pdf)

Rätten att kommunicera

Se vilka kommunikativa rättigheter personer med omfattande funktionsnedsättningar har, formulerat av National Joint Committee for Communcative Needs of Persons with Severe Disabilities. På Darts webbplats kan du hitta en bildsatt svensk version. Dart är ett kommunikations- och dataresurscenter.

Rätten att kommunicera, hos Dart

Kognitivt stöd för en trygg och begriplig vardag

Att känna att man inte är förberedd eller har kontroll över sin vardag är frustrerande. Om situationen ställer övermäktiga eller obegripliga krav på individen kan det ta sig uttryck i utmanande beteende som utåtagerande eller självskadande beteende.

Kognitivt stöd kan hjälpa en person att förstå, minnas och hitta. Syftet med kognitivt stöd är att göra vardagen begriplig, ha egen kontroll och känna sig trygg. Stödet ska göra att personen klarar att utföra uppgifter själv eller tillsammans med personal. Vanliga former av kognitivt stöd är att märka upp var saker ska finnas, schema, bildstöd som beskriver en aktivitets moment samt tidshjälpmedel. Det är viktigt att det kognitiva stödet är uppdaterat. Mycket av stödet kan du som personal tillverka själv, en del är vanliga konsumentprodukter och annat är sådant som förskrivs som hjälpmedel.

Förslag på diskussionsfrågor till filmen om kognitivt stöd

Socialstyrelsen har tagit fram förslag på diskussionsfrågor som kan användas i en arbetsgrupp som har sett filmen. Tanken med frågorna är att inspirera till diskussion om hur kognitivt stöd kan utvecklas för personer i er verksamhet. Välj de frågor som är aktuella för er verksamhet. Flera av frågorna är kopplade till exempel eller avsnitt i filmerna. Räkna med att gruppen kan behöva se samma sak ett par gånger avsnitt igen i samband med en fråga.

Diskussionsfrågor till filmen Kognitivt stöd för en trygg och begriplig vardag (pdf)

Ytterligare stöd

Inspiration och tips på material finns på kommunikationscentrens webbplatser som till exempel:

Dart, kommunikations och dataresurscenter, Göteborg

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd, StoCKK

Infoteket om funktionshinder, Uppsala

Bildstöd

Om du behöver mer hjälp eller individuell utprovning av kommunikationshjälpmedel, vänd dig till en logoped. Om du behöver mer hjälp eller individuell utprovning av kognitivt stöd, vänd dig till en arbetsterapeut eller logoped.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Socialstyrelsen.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter