Om primärvård

Primärvården ansvarar för medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller någon annan särskild kompetens. Primärvården ska vara lätt tillgänglig.

En patient ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom primärvården. Med primärvård avses, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) från och med den 1 juli 2021 hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper.

Primärvården svarar för behovet av sådana åtgärder i form av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller någon annan särskild kompetens.

Primärvårdens grunduppdrag

Regioner och kommuner ska inom ramen för verksamhet som utgör primärvård särskilt

  1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande vårdbehov,
  2. se till att vården är lätt tillgänglig,
  3. tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som patientens individuella behov och förutsättningar,
  4. samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att samordningen sker inom primärvården, och
  5. möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete.

Primärvården ska vara lätt tillgänglig

Hälso- och sjukvården ska vara lätt tillgänglig. Att primärvården upplevs som lätt tillgänglig kan betyda olika saker för olika patienter. Det kan innebära tillgänglighet till exempelvis rådgivning, tidsbokning, bedömning och behandling. Men det kan även handla om geografisk tillgänglighet, informationstillgänglighet och anpassning utifrån patientens individuella förutsättningar.

Sedan 2019 regleras i lag att regionen ska organisera hälso- och sjukvården så att vården kan ges nära befolkningen. Men om det är motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl, får vården koncentreras geografiskt.

Bestämmelsen innebär att vårdcentraler geografiskt sett ska finnas nära människor, men även att regionen ska sträva efter att öka användningen av tekniska lösningar. När det är lämpligt och möjligt kan till exempel patienten få hjälp i sitt eget hem via dator eller mobiltelefon eller på annat sätt. Regionerna ska kunna erbjuda samma service och en jämlik vård till alla medborgare, men vården kan inte förväntas vara utformad på samma sätt överallt, beroende på exempelvis skiftande förutsättningar i glesbygd jämfört med storstad.

Stödmaterial om fast läkarkontakt

Socialstyrelsen har tagit fram material för att stödja vård- och hälsocentraler att dimensionera funktionen fast läkarkontakt på ett sätt som är förenligt med verksamhetens uppdrag och arbetsmiljö. Stödmaterialen vänder sig till regioner, vårdgivare, verksamhetschefer och professioner. De kan vara ett underlag vid ett mer systematiskt kvalitetsarbete på vård- eller hälsocentralen i arbetet med att utveckla arbetssättet, fördela och dimensionera antalet patienter per fast läkarkontakt. Materialet kan också bidra till dialog om kontinuitet och dess olika aspekter.

Frågor och svar om fast läkarkontakt

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om fast läkarkontakt.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Meddelandeblad: Fast läkarkontakt m.m., Socialstyrelsen, 2021

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter