Samordna olika insatser för patienten

Enligt de regler som gäller från och med 1 juli 2021 ska regioner och kommuner, när det gäller primärvårdsuppdraget, samordna olika insatser för patienten i de fall där det är mest ändamålsenligt att samordningen sker inom primärvården.

En bedömning av vad som är mest ändamålsenligt bör alltid göras utifrån patientens behov och önskemål. Utgångspunkten bör vara att om en patient har en fast läkarkontakt i primärvården, så bör den fasta läkarkontakten ansvara för samordning av de medicinska åtgärderna.

Men för vissa patienter kan det vara lämpligare att samordningsansvaret i stället fullgörs av en fast vårdkontakt. Den fasta vårdkontakten kan finnas någon annanstans än i primärvården, oavsett om primärvården på ett eller annat sätt också är delaktig i patientens vård. Det kan också vara så att en patient har flera fasta vårdkontakter som tillsammans får ta ansvar för att vården samordnas på bästa sätt.

Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård

Kommunerna ansvarar inte för att tillhandahålla sådan hälso- och sjukvård som ges av läkare. Det är regionen som ska avsätta de läkarresurser till kommunerna som behövs för att enskilda personer ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i dagverksamhet. Detsamma gäller för hemsjukvård i ordinärt boende och i de biståndsbedömda trygghetsboendena, om en kommun ansvarar för den vården.

Regionen ska sluta avtal med kommunerna inom regionen om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan. Om regionen inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhandahålla läkare, har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina kostnader för det från regionen.

De läkarresurser som regionen avsätter för att enskilda personer ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård behöver säkerställa att det blir en kontinuitet i vården på samma sätt som för andra patienter. Det är viktigt för de patienter som huvudsakligen får hälso- och sjukvårdsinsatser i den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården. 

Samverkan mellan region och kommun

En region och en kommun ska samverka så att en patient som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för också får övrig vård och behandling, hjälpmedel samt förbrukningsartiklar som hens tillstånd fordrar. Uttrycket vård och behandling innefattar bland annat habilitering och rehabilitering. Samverkansbestämmelsen omfattar även vård och omsorg som ges till enskilda personer som behöver integrerade insatser från regionens specialistsjukvård och primärvård samt kommunens primärvård och omsorg.

Samverkan underlättas om samma personer är involverade runt patienten. För patienter i behov av vård i hemmet är detta särskilt viktigt, eftersom patienten ofta behöver vård flera gånger per dygn vilket innebär att många personer blir involverade. Det är viktigt att patienten vet vem som är fast vårdkontakt i kommunen och fast läkarkontakt i primärvården. Kontinuitet mellan dessa bidrar till interprofessionellt teamarbete, vilket gagnar patienten.

Stödmaterial om fast läkarkontakt

Socialstyrelsen har tagit fram material för att stödja vård- och hälsocentraler att dimensionera funktionen fast läkarkontakt på ett sätt som är förenligt med verksamhetens uppdrag och arbetsmiljö. Stödmaterialen vänder sig till regioner, vårdgivare, verksamhetschefer och professioner. De kan vara ett underlag vid ett mer systematiskt kvalitetsarbete på vård- eller hälsocentralen i arbetet med att utveckla arbetssättet, fördela och dimensionera antalet patienter per fast läkarkontakt. Materialet kan också bidra till dialog om kontinuitet och dess olika aspekter.

Frågor och svar om fast läkarkontakt

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om fast läkarkontakt.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Meddelandeblad: Fast läkarkontakt m.m., Socialstyrelsen, 2021

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter