Syftet med fast läkarkontakt

Syftet med fast läkarkontakt är bland annat att möta patienternas behov av trygghet och kontinuitet. Men en kontinuerlig patient–läkar-relation innebär även fördelar för läkaren, som exempelvis bättre överblick och bättre förutsättningar för en sammanhållen planering.

Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Med det menas bland annat att vården ska tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter ska ha en verksamhetschef som ansvarar för verksamheten. Verksamhetschefen ska se till att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.

En patient befinner sig alltid i ett utsatt och känsligt läge. Det finns därför ett värde för patienten att kunna välja vem hen vill ha kontakt med inom hälso- och sjukvården.

Regionerna ansvarar för att alla som omfattas av deras ansvar både får tillgång till och välja en fast läkarkontakt i primärvården och att det finns en möjlighet att byta till en annan om relationen inte fungerar. För personer med komplexa behov, som till exempel multisjuka äldre eller personer med kroniska sjukdomar, kan behovet av kontinuitet i form av en fast läkarkontakt vara extra stort. Det kan även finnas patienter som av andra skäl vill ha en fast läkarkontakt. Även vid mer sporadiska kontakter kan förebyggande åtgärder, till exempel när det gäller livsstilsförändringar, underlättas av att patienten har möjlighet att återkommande få träffa samma läkare.

Trygghet

Bestämmelsen om fast läkarkontakt syftar således till att skapa trygghet och kontinuitet genom att patienten ges möjlighet att välja en fast läkarkontakt i primärvården. På så sätt förbättras också möjligheterna till en förtroendefull relation mellan läkare och patient. Ett sådant förtroende förutsätter att den enskilde själv fritt kan välja sin läkare. Inte minst viktigt är det för patienten att kunna välja en annan läkare om patienten inte har förtroende för läkaren eller om den valde läkaren inte längre är tillgänglig.

En tillitsfull patient–läkar-relation kan minska patientens behov att söka vård vid vissa tillfällen eller vid platser där adekvat vård för patientens tillstånd inte kan ges, till exempel på akutmottagningen. Därutöver ger en tillitsfull relation bättre förutsättningar för patienten att ta upp känsliga ämnen som kan ha betydelse för hälsan samt främjar ökad delaktighet.

Kontinuitet

Personlig kontinuitet är särskilt viktig för de patienter som behöver mycket vård. Kontinuiteten i relationerna mellan patienter och vårdens medarbetare har stor betydelse, både för vårdens kvalitet och patientens trygghet samt för medarbetarnas arbetsmiljö.

Regeringen framför i förarbeten att kärnan i kontinuiteten ska vara en fast läkarkontakt för alla patienter som vill det. Därutöver kan kontinuitet för de patienter som önskar, eller som i övrigt har behov av det, även bygga på en fast vårdkontakt med annan profession eller ett helt vårdteam med flera olika kompetenser kring den enskilde. Samtidigt behöver vården respektera att inte alla patienter efterfrågar personkontinuitet och byggande av relation med vårdens medarbetare. Graden av kontinuitet behöver därför anpassas efter patientens behov, förutsättningar och preferenser.

Avsaknad av en fast läkarkontakt i primärvården gör att patienter riskerar att gå miste om både informations- och relationskontinuitet i vården. Patienten får upprepa sin sjukdomshistoria vilket kan försvåra både kommande utredning och behandling. Det försämrar även förutsättningarna för en god samverkan mellan olika professioner inom primärvården och med andra delar av hälso- och sjukvården.

Fördelar med fast läkarkontakt för läkaren

Även för läkaren innebär en kontinuerlig patient–läkar-relation fördelar. God kännedom om patienten underlättar läkarens uppgift att diagnostisera och behandla sjukdomsbesvär.

Kontinuitet skapar också en bättre arbetsmiljö och bidrar till att professionerna kan arbeta mer effektivt. Inläsningstiden minskar vid kännedom om patienten och risken minskar även för att grundläggande information om patienten dokumenteras upprepade gånger.

Att en patient erbjuds en fast läkarkontakt ger förutsättningar för en sammanhållen planering av utredning och behandling. Det minskar dessutom risken för onödiga undersökningar och behandlingar. Läkaren får också en bättre överblick över pågående aktiviteter, vilket underlättar arbetet.

Att läkaren ges möjlighet att följa en enskild patient och ta del av resultat från undersökningar, behandlingar och förlopp som planeras och genomförs bidrar till en känsla av sammanhang för både patienten och läkaren. En läkare kan även uppleva det positivt att bli vald av patienten.

Stödmaterial om fast läkarkontakt

Socialstyrelsen har tagit fram material för att stödja vård- och hälsocentraler att dimensionera funktionen fast läkarkontakt på ett sätt som är förenligt med verksamhetens uppdrag och arbetsmiljö. Stödmaterialen vänder sig till regioner, vårdgivare, verksamhetschefer och professioner. De kan vara ett underlag vid ett mer systematiskt kvalitetsarbete på vård- eller hälsocentralen i arbetet med att utveckla arbetssättet, fördela och dimensionera antalet patienter per fast läkarkontakt. Materialet kan också bidra till dialog om kontinuitet och dess olika aspekter.

Frågor och svar om fast läkarkontakt

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om fast läkarkontakt.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Meddelandeblad: Fast läkarkontakt m.m., Socialstyrelsen, 2021

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter