Vilka kan få en fast läkarkontakt och vilka läkare kan väljas?

Alla som omfattas av regionens ansvar för hälso- och sjukvård ska kunna välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång till och välja en fast läkarkontakt i primärvården. Läkare inom den offentligt finansierade primärvården kan vara fast läkarkontakt.

Vilka kan få en fast läkarkontakt?

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska alla som omfattas av regionens ansvar för hälso- och sjukvård kunna välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster och även få tillgång till och välja en fast läkarkontakt i primärvården.

Regionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt inom regionen. Det gäller även den som har skyddad folkbokföring och som stadigvarande vistas inom regionen.

Regionen ska även erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Det gäller även för den som är bosatt i Sverige men som lämnar landet för att studera i ett annat land, så länge hen genomgår en studiestödsberättigande utbildning.

Vården ska erbjudas av den region inom vars område personen är förvärvsverksam eller, i fråga om en person som är arbetslös, den region inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträckning familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap ska familjemedlemmarna erbjudas vård av samma region.

En region är även skyldig att erbjuda asylsökande och vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas vård i samma omfattning som erbjuds dem som är bosatta inom regionen. Detta gäller endast om de aktuella personerna vistas inom regionen. Regeringen har gjort bedömningen att regleringen kring fast läkarkontakt även gäller dessa barn.

Vilka läkare kan väljas som fast läkarkontakt?

Bestämmelsen om fast läkarkontakt gäller för offentligt finansierad primärvård som regionerna ansvarar för. Det gäller även om ansvaret för vården har överlåtits till en privat utförare. Bestämmelsen om fast läkarkontakt gäller däremot inte privata vårdgivare som inte har offentlig finansiering.

Regionen får inte begränsa den enskildes val av fast läkarkontakt till ett visst geografiskt område inom regionen. En patient kan alltså i princip välja en fast läkarkontakt var som helst inom regionområdet och behöver inte välja utifrån till exempel bostadsort.

Genom införandet av patientlagen år 2015 blev det även reglerat att en patient ska kunna välja en fast läkarkontakt även i andra regioner.

Det kan finnas situationer där valet av läkare kan begränsas av praktiska skäl, till exempel om en läkares arbetsbelastning är så hög att den sätter gränser för läkarvalet. I glest befolkade delar av landet kan möjligheterna att välja mellan flera olika läkare inom ett rimligt geografiskt avstånd också vara begränsade. Regionerna kan även begränsa hembesök om en patient, som har andra alternativ som finns närmare bostadsorten, väljer en läkare långt från bostadsorten eller kräva att patienten själv svarar för resekostnaden till mottagningen. Patienten bör informeras om eventuella villkor i samband med sitt val.

Stödmaterial om fast läkarkontakt

Socialstyrelsen har tagit fram material för att stödja vård- och hälsocentraler att dimensionera funktionen fast läkarkontakt på ett sätt som är förenligt med verksamhetens uppdrag och arbetsmiljö. Stödmaterialen vänder sig till regioner, vårdgivare, verksamhetschefer och professioner. De kan vara ett underlag vid ett mer systematiskt kvalitetsarbete på vård- eller hälsocentralen i arbetet med att utveckla arbetssättet, fördela och dimensionera antalet patienter per fast läkarkontakt. Materialet kan också bidra till dialog om kontinuitet och dess olika aspekter.

Frågor och svar om fast läkarkontakt

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om fast läkarkontakt.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Meddelandeblad: Fast läkarkontakt m.m., Socialstyrelsen, 2021

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter