Om ANDT-strategin

ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak. ANDT-strategins övergripande mål är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

ANDT-strategin är regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Den nuvarande strategin gäller för perioden 2016–2020.

För den nationella ANDT-strategin finns ett gemensamt övergripande mål och sex mål som tillsammans anger inriktningen för ANDT-arbetet i sin helhet. Till de sex målen har 23 insatsområden knutits som ska styra utvecklingen mot målen.

Övergripande mål

Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Det övergripande målet innebär:

 • en nolltolerans mot narkotika och dopning
 • att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak
 • att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion bland annat genom att minska
 • konsumtionen och skadliga dryckesvanor.

Strategin för att uppnå det övergripande målet består av tre delar

 • mål och insatsområden
 • genomförande
 • uppföljning.

Mål och insatsområden

Förutom det övergripande målet finns sex långsiktiga mål för ANDT-politiken. Kopplade till dessa sex mål finns 23 insatsområden som ska styra utvecklingen mot uppsatta mål för strategiperioden.

De sex långsiktiga målen:

 1. Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.
 2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska.
 3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
 4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
 6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

Genomförande

Genomförandet av ANDT-strategin förutsätter långsiktigt hållbara strukturer på alla nivåer i samhället.

Folkhälsomyndigheten har ansvar för att stödja genomförandet av ANDT-strategin. Det innebär bland annat att ansvara för nationell samordning, samlad verksamhetsrapportering och utveckling, och förvaltning av de uppföljningssystem som behövs. Arbetet ska utgöra ett stöd till strategisk planering och ANDT-förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå.

Ytterligare 13 myndigheter ingår i den nationella samordningen: Brottsförebyggande rådet, Konsumentverket, Kriminalvården, Kustbevakningen, Läkemedelsverket, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket.

På regional och lokal nivå har regioner och kommuner huvudansvaret för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, förskolan och skolan, alkohol- och tobakstillsynen, socialtjänsten, missbruks- och beroendevården, behandling och rehabilitering. Länsstyrelserna är centrala aktörer för samordning av ANDT-arbetet på regional och lokal nivå.

Bland övriga viktiga aktörer inom ANDT-området kan nämnas arbetsgivar- och intresseorganisationer, riksorganisationer för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor, brukar- och patientorganisationer med flera.

Uppföljning

Uppföljningssystemet är en viktig del av strategin för att man ska kunna följa utvecklingen och bedöma i vilken grad de olika målen i strategin uppfylls.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för den samlade uppföljningen av ANDT-strategin. De följer upp utvecklingen genom ett antal indikatorer som redovisas löpande.

Samtliga myndigheter med ansvar inom ANDT-området ska dessutom regelbundet redogöra för sin verksamhet till regeringen.

""

Podden om den narkotikarelaterade dödligheten

Över 900 personer dör årligen i Sverige av narkotika och läkemedelsrelaterade förgiftningar. Runt hälften av dödsfallen beror på överdoser. Vilka åtgärder behövs för att vända utvecklingen och vilka skadebegränsande insatser krävs?

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter