ASI Grund

ASI Grund är en personlig intervju som du som är behandlare kan genomföra med en person i behov av hjälp för problem med alkohol och narkotika.

Intervjun bör genomföras vid någon av de inledande kontakterna. Den omfattar sju livsområden och består av sammanlagt 180 frågor. Förutom bakgrundsfrågor finns det frågor om fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkohol- och narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgänge samt psykisk hälsa.

Frågorna spänner över en längre tidsperiod. Personen som blir intervjuad får svara på frågor både om livet tidigare och den senaste 30-dagarsperioden. Ett mindre antal frågor går sex månader respektive tre år tillbaka i tiden.

De flesta frågorna i ASI Grund har bundna svarsalternativ som kan kompletteras med öppna svar. Den som blir intervjuad uppskattar sin oro, sina besvär och sitt hjälpbehov på skalan noll till fyra. Noll innebär att det inte finns något problem eller hjälpbehov, medan fyra innebär ett stort problem och behov av hjälp.

Tidsåtgång

  • En van intervjuare genomför ASI Grund på cirka 60 - 90 minuter.
  • ASI Uppföljning tar cirka 30–40 minuter.
  • Inkodning, sammanställning, analys och intervjuarskattningar tar ytterligare 60 minuter.
  • Återkopplingssamtalet kan ta cirka 30 minuter.

Förberedelser innan intervjun

Inför varje ASI-intervju är det viktigt att informera personen som ska intervjuas om intervjun syfte, innehåll, upplägg och hur informationen kommer att användas. Det är också viktigt att personen får information om möjligheten att avstå från att svara på vissa frågor samt att det är frivilligt att delta i en ASI-intervju.

Analys efter intervjun

Efter intervjun gör behandlaren en samlad bedömning av den intervjuade personens problem och hjälpbehov. Behandlaren utgår då från vissa frågor i ASI-intervjun och använder sig av en 10-gradig skala för att uppskatta vilket behov som finns.

ASI Återkoppling

Klientens medverkan är viktig genom hela processen, från förberedelserna inför grundintervjun till beslutfattandet. Efter intervjun är det mycket viktigt att personen som blivit intervjuad får återkoppling. Vad har kommit fram under intervjun och vilken är den samlade bedömningen av klientens problem och hjälpbehov?  ASI Återkoppling är ett formulär som gör det enklare att sammanställa det som kommit fram i ASI Grund på ett lättillgängligt sätt. Informationen blir överskådlig, lätt att överblicka så att den kan bilda en gemensam plattform som återkopplingssamtalet med klienten kan utgå ifrån.

Vårdplanering med ASI

För att göra en initial vårdplanering, kan behandlaren väga samman informationen från ASI-intervjun med resultat av andra kartläggningar, samtal med klienten och tidigare dokumentation. Fördelen med att utgå från ASI-data är att bedömningen kan bli mer enhetlig, individanpassad och transparent vilket ökar delaktigheten.

I en vårdplanering tar man först ställning till om klienten behöver abstinensbehandling och på vilket sätt det i sådana fall ska ske. Fokus ligger på klientens säkerhet. Efter det bedömer behandlaren vilken vårdnivå som är lämplig och om man behöver koppla in ytterligare resurser som exempelvis medicinsk, psykiatrisk eller social kompetens.

Vårdplaneringen ska omfatta alla delar som klienten behöver i rehabiliteringsprocessen. Planen kan behöva uppdateras vid olika tidpunkter. Därför krävs regelbunden uppföljning av behoven.

Klienten bör alltid få ta del av beslutsunderlaget för vårdplaneringen.

Webbutbildning i ASI

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning i ASI. Syftet med webbutbildningen är för att ge en förståelse för hur det går att genomföra och använda ASI-intervjun. Webbutbildningen riktar sig till den som vill repetera sina kunskaper i ASI. Den kan också användas som en introduktion till ASI, men den ersätter inte den lärarledda utbildningen som krävs för att använda ASI.

Gå till utbildningen Addiction Severity Index på Socialstyrelsens utbildningsportal

Webbutbildningen innehåller bland annat filmsekvenser ur en fiktiv intervjusituation med ASI Grund. Filmerna är framtagna som informations- och utbildningsmaterial. De kan användas som underlag för diskussion, repetition och i utbildningssyfte.

Composite Score

Ytterligare ett mått i ASI är ett matematiskt beräknat sammanvägt mått på problemens svårighetsgrad, Composite Score (CS). Verktyget används främst inom forskning för att till exempel jämföra ASI-data från olika länder.

Poängberäkning (CS) matematiskt sammanvägda mått (pdf)

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter