Aktörer för samverkan med socialtjänsten

Frågor som rör människohandel av barn är komplexa och behovet av samverkan, rådgivning och stöd är stort. Här beskrivs de aktörer som är särskilt viktiga för socialtjänsten att samverka med. De kan också ge stöd till handläggare inom socialtjänsten som arbetar med ärenden gällande människohandel.

Nationella metodstödsteamet, NMT

Nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel, NMT, leds av Jämställdhetsmyndigheten och består av myndigheter som arbetar mot prostitution och människohandel. Här ingår bland annat Polismyndigheten, Migrationsverket, Arbetsmiljöverket och Skatteverket samt socialtjänsten med Mikamottagningen, KAST och KST.

Stödtelefon

Inom ramen för NMT finns en nationell stödprocess i människohandelsärenden som riktar sig till kommuner, statliga myndigheter och frivilligorganisationer.

En del i stödprocessen är en stödtelefon för yrkesverksamma inom socialtjänsten, andra myndigheter och ideella organisationer som behöver stöd i ärenden som rör prostitution och människohandel.

Stödtelefon: ring 020-390 000

NMT:s webbplats

Regionkoordinatorer 

Regionkoordinatorer finns i hela landet. De har till uppgift att ge stöd till myndigheter som polisen och socialtjänsten i enskilda ärenden och bistå med kunskap gällande människohandel och prostitution. Regionkoordinatorerna kan också förmedla kontakter till ansvariga personer på berörda myndigheter.

Kontaktuppgifter till regionkoordinatorerna hos NMT

Plattformen Civila Sverige mot människohandel

Plattformen Civila Sverige mot människohandel samlar ett tjugotal organisationer och aktörer i civilsamhället. De verkar för att personer utsatta för människohandel ska få det skydd och stöd de behöver och har rätt till enligt internationell rätt. Aktörerna erbjuder bland annat skyddat boende, samtalsstöd och långsiktigt stöd.

Insatserna kan vara en del av samhällets stöd och även finansieras av exempelvis socialtjänst eller Migrationsverket. Organisationerna kan också erbjuda ett kompletterande stöd när samhället av olika anledningar inte kan finansiera eller om den som är utsatt inte vill ha kontakt med myndigheter. På plattformens webbplats hittar du kontaktuppgifter och ytterligare information om plattformens olika verksamheter.

Plattformen Civila Sverige mot människohandel

Migrationsverket

Migrationsverket ingår i NMT men har internt även byggt upp en struktur för arbete med människohandel. Migrationsverket kan bevilja tidsbegränsat uppehållstillstånd för en person som ska medverka som målsägande eller vittne i en brottsutredning och rättegång. Tidsbegränsat uppehållstillstånd kan också ges om personen behöver tid att återhämta sig och ta ställning om han eller hon vill samarbeta med de brottsutredande myndigheterna.

Migrationsverket

Polismyndigheten

Polisens roll i ärenden som rör människohandel är i första hand att utreda om ett brott har begåtts, vem som begått det samt att samla bevis. Så snart det är möjligt i en förundersökning ska polisen också göra en individuell skyddsbedömning för att fastställa målsägandes behov av särskilda skyddsåtgärder.

Polismyndigheten

Utrikesdepartementet, UD

Utrikesdepartementet, UD, är centralmyndighet i Sverige enligt bland annat Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention. Dessa internationella regelverk har till syfte att stärka skyddet av barn i internationella situationer. De innehåller bland annat bestämmelser om hur informationsutbyte kan ske mellan myndigheter i olika länder samt hur ett barn som är i behov av myndigheternas skydd och stöd kan återföras till den stat där barnet har sin hemvist.

Centralmyndigheterna i de olika länderna ska hjälpa till vid tillämpningen av förordningen och konventionen. Centralmyndigheterna kan också fungera som en länk mellan myndigheter i de länder där bestämmelserna är tillämpliga.

Kontakt med UD sker genom den civilrättsliga gruppen på enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden, UC-KC.

Utrikesdepartementet

Kort om barn i internationell människohandel och exploatering (pdf)

En kortfattad översikt om vad människohandel och exploatering av barn är, vilka som kan beröras och barnets rättigheter. Presentationen kan användas som en introduktion till socialtjänstens arbete med ärenden.

Barn i internationell människohandel och exploatering – vägledning för socialtjänsten (pdf)

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Socialstyrelsen har tagit fram vägledningen för att ge stöd i det arbetet och vänder sig primärt till socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Till dig som möter personer på flykt från Ukraina

Just nu är det många som flyr från invasionen i Ukraina. I samband med flyktingströmmar ökar risken för att personer utnyttjas för prostitution, människohandel och andra former av våld. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på ökad risk för exploatering. Hos Jämställdhetsmyndigheten finns samlad information till dig som yrkesverksam samt hänvisningar till material som du kan förmedla till de du möter som är på flykt från Ukraina.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Material från Socialstyrelsen, 2018.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter