Stöd och skydd

Kommunernas socialnämnder har enligt socialtjänstlagen, SoL, ett särskilt ansvar för barn och unga och dessutom ett specifikt ansvar för barn som är brottsutsatta. Kommunernas yttersta ansvar för stöd och hjälp gäller alla barn och unga enligt SoL, oavsett om de har rätt att befinna sig i Sverige eller inte.

Barnets bästa

Principen om barnets bästa finns reglerad i Barnkonventionen, socialtjänstlagen, SoL, och lagen om vård av unga, LVU. För att kunna veta vad som är bäst för det enskilda barnet måste en bedömning göras i varje situation.

Barnets rätt till delaktighet och information

Barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter och att bli hörd finns reglerad i Barnkonventionen, SoL och LVU. En förutsättning för delaktighet är att barnet får relevant information. Informationen ska vara anpassad så att barnet förstår och vara relevant för aktuell situation. Socialtjänstens roll, vad som kommer att hända framöver, brottsoffers rättigheter och vilket stöd som finns att få är exempel på information som behöver lämnas tidigt.

Säkerställa skydd för barnet

När socialnämnden får en anmälan om att ett barn misstänks fara illa ska genast en bedömning göras om barnet är i behov av omedelbart skydd enligt SoL. Barnets behov av skydd kan behöva övervägas vid fler tillfällen eftersom barnets situation kan ändras över tid.

Det är vanligt att barn som är utsatta för människohandel försvinner när de uppmärksammas av socialtjänsten. Barnet är ofta i beroendeställning till förövaren och det kan finnas en kedja av personer i bakgrunden. Många personer kan alltså vara beroende av att barnet utnyttjas och därför inte intresserade av att barnet ska vara i kontakt med socialtjänsten.

Kontinuerlig samverkan med polisen och kontakt med andra aktörer som barnets boende, skola och god man är viktigt för att vara uppdaterad kring hotbilden för barnet.

Bemötande

Det kan behövas tid och trygghet för att ett barn ska kunna känna den tillit som gör att hen vågar berätta sin verkliga historia. Barnet kan känna rädsla för att berätta om sina upplevelser på grund av hot av förövaren och för att framtiden och möjligheten att få skydd verkar oviss. I vissa fall kan barnet känna lojalitet med förövaren eftersom barnet kan uppleva denna person som sin enda trygghet. Barnet kan också känna misstro mot vuxna och myndighetspersoner. Det kan därför vara bra att göra en tydlig sammanhangsmarkering för barnet. Du kan då förklara din funktion och vilket mandat du har i din yrkesroll, vad du kan och inte kan göra.

Samtal med barn, tema på Kunskapsguiden

Samtal med tolk

Det är viktigt att inte förlita sig på tolkning från familjemedlemmar, vänner eller andra som påträffas med barnet. Det finns en risk för att det är den som utsätter barnet för människohandel som erbjuder sig att översätta.

Ta reda på barnets hemvist

Det är viktigt att tidigt ta reda på var barnet har sin hemvist. Hemvist är inte detsamma som vistelse eller bosättning. Ofta behöver socialtjänsten samarbeta med myndigheter i det land där barnet har sin hemvist. Var barnet har sin hemvist har också betydelse för vilket lands myndigheter som får fatta beslut om åtgärder till skydd för barnet. Utgångspunkten är att beslut om långsiktiga åtgärder till barnets bästa som regel kan fattas bäst och enklast i den stat där barnet bor och där barnet har störst anknytning.

Hemvisten måste fastställas i varje enskilt fall utifrån de faktiska omständigheterna.

Kort om barn i internationell människohandel och exploatering (pdf)

En kortfattad översikt om vad människohandel och exploatering av barn är, vilka som kan beröras och barnets rättigheter. Presentationen kan användas som en introduktion till socialtjänstens arbete med ärenden.

Barn i internationell människohandel och exploatering – vägledning för socialtjänsten (pdf)

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Socialstyrelsen har tagit fram vägledningen för att ge stöd i det arbetet och vänder sig primärt till socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Till dig som möter personer på flykt från Ukraina

Just nu är det många som flyr från invasionen i Ukraina. I samband med flyktingströmmar ökar risken för att personer utnyttjas för prostitution, människohandel och andra former av våld. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på ökad risk för exploatering. Hos Jämställdhetsmyndigheten finns samlad information till dig som yrkesverksam samt hänvisningar till material som du kan förmedla till de du möter som är på flykt från Ukraina.

Webbutbildningen Människohandel med barn och unga

Webbutbildningen ger dig kunskap om identifiering och skydd av barn som utsätts för människohandel. Utbildningen är framtagen av det Nationella metodstödsteamet, NMT, vid länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med landets övriga länsstyrelser.

 

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Material från Socialstyrelsen, 2018.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter