Evidensbaserade modellen

Den evidensbaserade modellen bygger på kunskapskällorna som den professionelle väger samman vid beslut om insatser: bästa tillgängliga kunskap, den enskildes erfarenheter och önskemål, personens situation och sin expertis.

Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle använder flera kunskapskällor för beslut om insatser på ett medvetet och systematiskt sätt.

den evidensbaserade modellen, som beskrivs i texten.

Kunskapskällorna är:

  • bästa tillgängliga kunskap
  • personens erfarenhet och önskemål
  • personens situation
  • professionell expertis.

Hur informationen från de olika kunskapskällorna vägs samman bestäms av det nationella och lokala sammanhanget, till exempel vilken tillgång som finns vad gäller lagstiftning på området, riktlinjer och sammanställning av lokal kunskap.

Bästa tillgängliga kunskap

Beslut om åtgärder ska grunda sig på ett så bra och tillförlitligt underlag som möjligt. Evidens kommer från vetenskapliga studier om insatsers effekter. Eftersom det inte finns vetenskaplig kunskap om alla insatser som används i socialt arbete får man i vissa fall stödja sig på andra källor som säger något om nyttan med insatserna. Det kan till exempel vara kunskap om nyttan med insatser från den egna verksamheten i form av lokalt producerad kunskap från arbetet med systematisk uppföljning. Det viktiga är att vara öppen med vilken kunskap som finns om insatserna och att följa upp resultatet för de enskilda individerna.

Individens önskemål, situation och förutsättningar

Individens önskemål ska väga tungt vid val av insats. Särskilt om det inte finns någon kunskap om den aktuella insatsen eller om studier visar svaga eller tvetydiga resultat. En person som upplever en insats som relevant är mer engagerad i genomförandet och det ökar sannolikheten för att insatsen blir till hjälp.

När det finns valmöjligheter är vetenskaplig kunskap om insatsers effekter en viktig utgångspunkt. Men även om det finns ett vetenskapligt stöd för en viss insats är det inte givet att den ska användas i det enskilda fallet. En insats kan exempelvis förutsätta att det finns ett stödjande nätverk och om detta inte finns kan inte insatsen fungera optimalt. Det kan också vara så att personen inte kan tänka sig att prova insatsen. Den insats som har bäst evidens kanske saknas där individen bor.

Den professionelles expertis

I en evidensbaserad praktik har den professionelle, med sin yrkeskunskap och personliga kompetens, en viktig roll. I kompetensen ingår bland annat empatisk förmåga, skicklighet i att identifiera individens problematik, att kritiskt värdera information och en förmåga att balansera och integrera all information inför beslutsfattandet som ska ske i samråd med den enskilde.

De professionella kan själva generera systematisk kunskap genom att systematiskt följa upp hur det går för de enskilda individerna.

Metodguiden på Socialstyrelsens webbplats

I Metodguiden samlar Socialstyrelsen bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Att en metod finns med i Metodguiden innebär inte att Socialstyrelsen rekommenderar den metoden framför andra. Syftet med guiden är att ge objektiv och transparent information till verksamheter som vill bedriva en evidensbaserad praktik.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen .

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter