Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom

Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom

Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom granskar forskningen om arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

I Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom går Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, igenom forskningsläget för samband mellan arbetsmiljön och depressionssymtom respektive symtom på utmattningssyndrom. Forskningen har främst varit inriktad på betydelsen av organisatoriska och psykosociala faktorer.

Vetenskapligt underlag finns för att följande gäller på gruppnivå:

  • Personer som upplever en arbetssituation med små möjligheter att påverka, i kombination med alltför höga krav, utvecklar mer depressionssymtom.
  • Personer som upplever bristande medmänskligt stöd i arbetsmiljön utvecklar mer symtom på depression och utmattningssyndrom än andra. De som upplever mobbning eller konflikter i sitt arbete utvecklar mer depressionssymtom än andra, men det går inte att avgöra om något motsvarande samband finns för symtom på utmattningssyndrom.
  • Personer som upplever att de har pressande arbete eller en arbetssituation där belöningen upplevs som liten i förhållande till ansträngningen utvecklar mer symtom på depression och utmattningssyndrom än andra. Det gäller även för dem som upplever osäkerhet i anställningen, till exempel en oro för att arbetsplatsen ska läggas ner.
  • Personer som upplever goda möjligheter till kontroll i det egna arbetet och de som upplever att de behandlas rättvist utvecklar mindre symtom på depression och utmattningssyndrom än andra.
  • Kvinnor och män med likartade arbetsvillkor utvecklar i lika hög grad depressionssymtom respektive symtom på utmattningssyndrom.

Kunskapssammanställningen visar att vi idag vet mycket om samband mellan arbetsmiljö och symtom på depression respektive utmattningssyndrom. Framtidens forskning bör framför allt inriktas mot interventionsstudier, det vill säga studier som följer långtidseffekter på denna typ av ohälsa efter vetenskapligt underbyggda arbetsmiljöinsatser.

Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom på SBU:s webbplats​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman