Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Psykisk ohälsa Teman Levnadsvanor Rådgivning är basen för hälso- och sjukvårdens arbete med levnadsvanor

Rådgivning är basen för hälso- och sjukvårdens arbete med levnadsvanor

Rådgivande samtal är den metod som hälso- och sjukvården kan använda när de arbetar för att hjälpa patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Rådgivningen kan vara allt från enkla råd till rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal.

Genom att stödja människors förändring av ohälsosamma levnadsvanor kan hälso- och sjukvården hjälpa till att förebygga och behandla många sjukdomar. De fyra levnadsvanor som påverkar den samlade sjukdomsbördan i Sverige mest är:

  • tobaksbruk
  • riskbruk av alkohol
  • otillräcklig fysisk aktivitet
  • ohälsosamma matvanor.

Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor är olika former av rådgivning eller samtal grunden för de förebyggande åtgärderna i hälso- och sjukvården. Personer med ohälsosamma levnadsvanor som kommer i kontakt med vården bör erbjudas rådgivande samtal om sina levnadsvanor för att bli motiverade att ändra sina levnadsvanor i en hälsosam riktning.

Rådgivningen kan delas in i: enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal.

Enkla råd

Enkla råd innebär att personal i hälso- och sjukvården ger information och korta, standardiserade råd och rekommendationer om levnadsvanor. Att ge enkla råd brukar ta mindre än fem minuter. Råden kan kompletteras med skriftlig information, till exempel om rökningens skadeverkningar, risker med för hög alkoholkonsumtion, vinster med fysisk aktivitet och tips om bra livsmedelsval. Det enkla rådet kan vara första steget mot en mer omfattande rådgivning med rådgivande samtal eller kvalificerat rådgivande samtal.

Rådgivande samtal

Rådgivande samtal innebär att 10–15 minuter och ibland upp till 30 minuter sätts av för ett samtal. Då förs en dialog med patienten och åtgärderna anpassas till personens ålder, hälsa, risknivåer med mera. Samtalet handlar oftast om att stärka och stimulera patientens motivation att förändra sina levnadsvanor i positiv riktning. Det rådgivande samtalet kan även innebära att stöd ges för att personen ska kunna hålla fast vid de förändrade levnadsvanorna.

Det rådgivande samtalet kan kompletteras med till exempel skriftlig information eller en mat- och motionsdagbok. Åtgärderna kan också förstärkas med  återbesök, telefonsamtal, brev eller mejl - vid ett eller flera tillfällen.

Kvalificerat rådgivande samtal

Kvalificerat rådgivande samtal innebär att personal i hälso- och sjukvården har en dialog med patienten och anpassar åtgärderna till personens ålder, hälsa, risknivåer med mera. Samtalet kan syfta till att stimulera patientens motivation att förändra sina levnadsvanor. Det kan också ges under en längre tid för att personen ska kunna behålla de förändrade levnadsvanorna. Ett kvalificerat rådgivande samtal är ofta längre än rådgivande samtal och brukar ske vid flera tillfällen.

Åtgärderna i samband med det kvalificerat rådgivande samtalet är ofta strukturerat och baserat i vetenskaplig teori. De kan kompletteras med olika verktyg och hjälpmedel, och förstärkas med uppföljande möte med patienten. Ett kvalificerat rådgivande samtal förutsätter att den som håller i samtalet är utbildad i den metod som används.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser