Att börja använda standardiserade bedömningsmetoder

När en standardiserad bedömningsmetod ska väljas är det viktigt att identifiera målgruppen och syftet med bedömningen, att klargöra syftet och diskutera hinder och förtjänster med bedömningsmetoden och att utarbeta en implementeringsplan.

Att börja med en ny bedömningsmetod innebär en förändring i arbetet med klienterna. Det kan ses som etiskt relevant att tillämpa ett steg-för-steg förfarande och stödja de första användarna att formulera sina erfarenheter av att använda bedömningsmetoden och delge dem till medarbetare som ska börja med samma bedömningsmetod i nästa steg. På så sätt ökas andelen bedömningar som sker med medvetenhet om viktiga aspekter som uppmärksammats av tidiga användare.

Implementering på Kunskapsguiden

Information till den enskilde

När standardiserade bedömningsmetoder ska användas behöver den berörda personen informeras om

  • bedömningsmetodens syfte
  • hur genomförandet går till
  • varför frågorna är viktiga för den kommande bedömningen
  • varför samtliga frågor ställs till alla
  • hur återkopplingen kommer att ske.

Sträva efter att ställa samtliga frågor i bedömningsinstrumentet

Sträva efter att ställa alla frågor i bedömningsinstrumentet till alla i den aktuella målgruppen. Förutfattade meningar kan annars påverka vilka frågor som du uppfattar som relevanta. När alla frågor ställs kommer vissa personer att mötas av frågor som inte är direkt relevanta för dem. Men detta måste vägas mot risken att vissa områden systematiskt förblir oupptäckta för vissa grupper på grund av stereotypa föreställningar om gruppen. Oavsett om man använder standardiserade bedömningsmetoder eller ställer öppna frågor så har klienterna rätt att avstå från att svara.

Under mötet behöver personalen förhålla sig saklig och undvika att värdera de uppgifter som lämnas. Som professionell måste man vara lyhörd för personen man möter och exempelvis förklara en frågas syfte och ta sig tid att reda ut eventuella missförstånd.

Presentera resultatet överskådligt

Sammanställ den information som samlas in så att den kan presenteras på ett överskådligt sätt för den berörda personen. Syftet är att tydliggöra vilken information som ligger till grund för den aktuella bedömningen. Syftet är också att försäkra sig om att man inte missar information som är relevant för bedömningen. Det gör bedömningsprocessen synlig och lättare att förstå, vilket kan öka den berörda personens delaktighet. Detta kan i sin tur öka personens motivation och vilja att genomföra en insats eller behandling.

Samma juridiska regelverk som vid annan utredning

En utredning och uppföljning ska alltid bygga på tillräcklig och relevant information. Användningen av standardiserade bedömningsmetoder ska ske inom ramen för det regelverk som finns rörande bedömningar, utredningar och uppföljningar.

Förvaltningslagen ställer krav på att varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Detta får dock inte medföra att kraven avseende objektivitet, opartiskhet och allsidighet eftersätts.

Handläggningen styrs också av grundläggande offentligrättsliga principer, exempelvis principen om allas likhet inför lagen och proportionalitetsprincipen.

Proportionalitetsprincipen säger bland annat att maktutövning måste stå i proportion till det syfte som ska uppnås. Bestämmelser om sekretess och om hur handlingar ska hanteras och förvaras gäller också för information som insamlats med standardiserade bedömningsmetoder.

Metodguiden på Socialstyrelsens webbplats

I Metodguiden samlar Socialstyrelsen bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Att en metod finns med i Metodguiden innebär inte att Socialstyrelsen rekommenderar den metoden framför andra. Syftet med guiden är att ge objektiv och transparent information till verksamheter som vill bedriva en evidensbaserad praktik.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter