Utbildningar

Här hittar du webbaserade utbildningar relaterade till våra teman. Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området.
Filtrera på
Visar 10 av 71
Alkohol- och rökfri operation

Region Skåne erbjuder en webbutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter i samband med operation. Utbildningen syftar till att sprida kunskaper om vinsterna med alkohol- och rökfrihet i samband med operation.

Utgiven av: Region Skåne
ASI webbutbildning

ASI, Addiction Severity Index, är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform som används för personer med missbruks- och beroendeproblem. ASI webbutbildning riktar sig till dig som har gått den lärarledda utbildningen och som vill repetera dina kunskaper.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Att förebygga trycksår, undernäring och fall i slutenvården

Region Skåne erbjuder en webbutbildning som syftar till att öka kunskapen kring tre riskområden – trycksår, undernäring och fall. Målet är att ingen patient ska skadas under vårdtiden.

Utgiven av: Region Skåne
Att synliggöra normer i socialtjänsten – med ett hbtq-perspektiv

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om normer utifrån ett hbtq-perspektiv. Syftet är att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten. Genom ökad kunskap och diskussion får socialtjänsten verktyg för att förändra strukturer och bli mer normmedvetna.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Barn som anhöriga – Våga fråga!

Webbutbildningen Barn som anhöriga – Våga fråga! vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Syftet är bland annat att ge dig mer kunskap om hur barn som anhöriga kan uppmärksammas enligt 2 g § i hälso- och sjukvårdslagen.

Utgiven av: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, i samarbete med Västra Götalandsregionen och Linnéuniversitetet
Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Webbutbildningen vänder sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL (socialpsykiatri) och syftar till att beskriva vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa. Den tar även upp personlig skyddsutrustning. Utbildningen är framtagen mot bakgrund av den nuvarande smittspridningen men är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet över tid.

Utgiven av: Socialstyrelsen.
Basprogram om våld mot barn

Utbildningen ger kunskap om våld som barn kan utsättas för, baserad på forskning och beprövad erfarenhet, samt lär ut hur man kan upptäcka våld och agera på rätt sätt när man befarar att ett barn far illa. Programmet riktar sig till yrkesverksamma inom offentlig och ideell sektor som i sitt arbete/i sin verksamhet möter barn, samt till personer inom myndigheter som fattar beslut som rör barn och unga.

Utgiven av: Barnafrid
Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå

Webbutbildning om ett beslutsstöd anpassat för prioriteringar på individnivå inom hjälpmedelsverksamhet. Den riktar sig till beslutsfattare, allmänhet och alla som arbetar i vård och omsorg. För förskrivare eller hjälpmedelskonsulenter finns även en mer praktiskt inriktad del i att använda beslutsstödet anpassat för hjälpmedelsförskrivning.

Utgiven av: Socialstyrelsen.
Biverkningsrapportering - Ett material för självstudier

Hälso- och sjukvårdspersonal fyller en viktig funktion i säkerhetsarbetet med läkemedel eftersom de ska rapportera misstänkta biverkningar. Läkemedelsverket har tagit fram ett utbildningsmaterial som ska öka kunskapen om hur man rapporterar biverkningar.

Utgiven av: Läkemedelsverket i samarbete med regionala centra i Umeå, Stockholm, Linköping och Göteborg
Bra att veta om hjälpmedel för vård- och omsorgspersonal

Webbutbildningen Bra att veta om hjälpmedel för vård- och omsorgspersonal riktar sig till dig som arbetar i vården och omsorgen och kommer i kontakt med hjälpmedel, även om du inte själv är förskrivare. Utbildningen är uppdelad två delar; dels en allmän del om hjälpmedel och dels fyra situationer att reflektera över.

Utgiven av: Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter