Om standardiserade bedömningsmetoder

Standardiserade bedömningsmetoder fungerar som ett stöd i utredningsarbetet när man ska bedöma enskilda personers situation, funktion eller hjälpbehov. Användning av standardiserade bedömningsmetoder kan även bidra till utveckling av verksamheten.

Att använda standardiserade bedömningsmetoder ökar förutsättningarna för en likvärdig bedömning, ger kunskap om enskilda personer och målgrupper och ger ökad transparens.

Standardiserade bedömningsmetoder fungerar som ett stöd i utredningsarbetet för professionella inom socialtjänst och hälso- och sjukvård när de ska bedöma enskilda personers situation, funktion eller hjälpbehov. Med hjälp av standardiserade bedömningsmetoder kan relevant och tillförlitlig information om enskilda personer samlas in som underlag för bedömningar. Standardiserade bedömningsmetoder kan också användas för uppföljning av enskilda personer.

När man använder standardiserade bedömningsmetoder skapas ett överskådligt och lättbegripligt bedömningsunderlag. Det ger goda möjligheter att återkoppla resultatet till den berörda personen.

Om bedömningsmetoderna används systematiskt för hela målgrupper kan den samlade informationen sammanställas och bilda underlag för utveckling av verksamheten. Användning av standardiserade bedömningsmetoder är ett redskap i arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik eftersom de bygger på forskning.

Bedömningsinstrument med tillhörande manual

Att använda en standardiserad bedömningsmetod innebär att bedöma en situation, funktion eller behov med hjälp av ett vetenskapligt prövat bedömningsinstrument och en manual som beskriver hur instrumentet ska användas. Ett bedömningsinstrument är ett formulär med fastställda frågor och svar.

Ett bedömningsinstrument är baserat på forskning

Ett bedömningsinstrument bygger på forskning och beprövad erfarenhet som visat vilka områden som är viktiga för det som ska bedömas. Informationen kan samlas in genom exempelvis självskattning, intervjuer, observationer eller sökningar i akter och register.

En manual visar hur bedömningsinstrumentet ska användas

Manualen är ett sätt att säkerställa att bedömningsinstrumentet används som det är tänkt. En manual ska innehålla

  • beskrivningar av den standardiserade bedömningsmetodens syfte, teori, användningssätt, utbildning och eventuella kostnader
  • anvisningar om hur frågor och svarsalternativ bör användas och hur resultat kan tolkas
  • information om hur bedömningsinstrumentet har utvecklats och prövats vetenskapligt
  • uppgifter om ifall bedömningsinstrumentet är anpassat och prövat för svenska förhållanden.

Standardisering syftar till enhetlig bedömning

Syftet med standardisering är att uppnå ett enhetligt tillvägagångssätt som är oberoende av vem som använder bedömningsinstrumentet.

Med standardisering menas att bedömningsmetoden är baserad på detaljerade instruktioner och specifikationer för användning.

Vetenskapliga prövningar av ett bedömningsinstrument

Vetenskapliga prövningar av ett bedömningsinstrument handlar i första hand om att undersöka bedömningsinstrumentets reliabilitet, validitet och acceptans i relevanta grupper:

  • Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning ett bedömningsinstruments resultat är fritt från mätfel. Till exempel ska två oberoende personers skattningar av en och samma individ stämma överens.
  • Validitet handlar om i vilken utsträckning användningen och tolkningen av bedömningsinstrumentets resultat överensstämmer med syftet med bedömningen. Man kan också säga att det handlar om att bedömningsinstrumentet ska mäta det som det avser att mäta.
  • Acceptans handlar om huruvida bedömningsinstrumentet accepteras av såväl de berörda personerna som de professionella.

Metodguiden på Socialstyrelsens webbplats

I Metodguiden samlar Socialstyrelsen bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Att en metod finns med i Metodguiden innebär inte att Socialstyrelsen rekommenderar den metoden framför andra. Syftet med guiden är att ge objektiv och transparent information till verksamheter som vill bedriva en evidensbaserad praktik.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter