Kategorier av hjälpmedel

Hjälpmedel för det dagliga livet som förskrivs inom hälso- och sjukvården är oftast medicintekniska produkter men kan även vara konsumentprodukter. Det finns också produkter som definieras som välfärdsteknik som förskrivs som hjälpmedel.

Socialstyrelsens termbank definierar begreppet hjälpmedel för det dagliga livet på följande sätt: Individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning.

Hjälpmedel för vård och behandling definieras som: Förskriven medicinteknisk produkt som syftar till att kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning.

Hjälpmedel för det dagliga livet som förskrivs inom hälso- och sjukvården är oftast medicintekniska produkter men kan även vara vanliga konsumentprodukter som inte är medicintekniska produkter. Med konsumentprodukter menas produkter eller varor som säljs till och marknadsförs mot privatpersoner. Det finns också produkter som definieras som välfärdsteknik som förskrivs som hjälpmedel.

Termbanken

Termbanken innehåller begrepp och termer som rekommenderas för användning inom vård och omsorg.

termbank.socialstyrelsen.se

Hjälpmedel som är medicinteknisk produkt

Hjälpmedel för det dagliga livet är oftast medicintekniska produkter. Hjälpmedel för vård och behandling är alltid medicintekniska produkter. Definitionen av medicinteknisk produkt finns i Europaparlamentets förordning (EU) 2017/745, förkortad MDR.

Medicintekniska produkter är CE-märkta

Medicintekniska produkter ska vara CE-märkta enligt det medicintekniska regelverket och vara registrerade hos Läkemedelsverket om tillverkaren finns i Sverige. CE-märkningen innebär att produkterna uppfyller de särskilda krav som specificeras i Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter.

Medicintekniska produkter ska vara säkra för patienten. Det är tillverkaren som ansvarar för att hantera de identifierade riskerna och de krav som är förenade med användningen av en medicinteknisk produkt. Tillverkaren har utvärderat och provat produkten med tanke på hjälpmedelsanvändarens funktionsnedsättning och tänkt användningsområde.

Hjälpmedel som konsumentprodukt

Med konsumentprodukter menas produkter eller varor som säljs till och marknadsförs mot privatpersoner.

Om en konsumentprodukt som inte är en medicinteknisk produkt ska förskrivas som hjälpmedel är det viktigt att sjukvårdshuvudmannen försäkrar sig om att produkten är säker för personen eller den avsedda patientgruppen. Konsumentprodukten kan ingå i det upphandlade sortimentet eller vara en produkt som förskrivs vid ett enstaka tillfälle till en specifik person.

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik är ett begrepp som i vissa delar överlappar begreppet hjälpmedel för det dagliga livet. Socialstyrelsens termbank definierar välfärdsteknik så här:

"Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning."

Socialstyrelsens termbank

Exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera och sensorer för påminnelser. Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en närstående, personal eller någon annan i personens närhet och det kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden.

Produkter som definieras som välfärdsteknik kan också förskrivas som hjälpmedel. Det är därför svårt att dra en skarp gräns mellan de båda.

En skillnad mellan hjälpmedel och välfärdsteknik är att välfärdsteknik är digital teknik medan hjälpmedel kan innehålla digital teknik men behöver inte göra det, till exempel en manuell rullstol. En applikation i en smart telefon kan vara både ett hjälpmedel och välfärdsteknik.

Välfärdsteknik är vanligt att man får eller får låna via biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, medan hjälpmedel förskrivs enligt HSL.

Arbetshjälpmedel

Arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ska kompensera en nedsättning i arbetsförmågan. Det kan ske genom ett hjälpmedel, en anpassning av programvara eller ett befintligt datorsystem eller en fysisk anpassning av arbetsplatsen. Hjälpmedlen ska vara sådana produkter som normalt inte behövs i verksamheten.

Ansvaret för arbetshjälpmedel och ombyggnad av arbetsplatsen är delat mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Arbetstekniska hjälpmedel

Arbetstekniska hjälpmedel är sådan utrustning som anställda behöver för att förebygga arbetsskador i arbetet eller för att förkorta en sjukskrivning. Att personal har den utrustning som behövs för att utföra arbetsuppgifter på ett säkert sätt är arbetsgivarens ansvar enligt Arbetsmiljölagen.

Hjälpmedel som utrustning

På boenden, skolor eller dagcenter som är avsedda för personer med funktionsnedsättning ska det finnas den utrustning som behövs för att driva verksamheten. Det är den som ansvarar för verksamheten som har ansvaret att anskaffa sådan utrustning.

Utrustning är inte avsedd för en specifik person och förskrivs inte. Vid inköp av utrustning kan dock de yrkesgrupper som vanligtvis förskriver produkterna, ge råd om inköp.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Förskrivning av hjälpmedel. Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen.
Arbetshjälpmedel. Försäkringskassan.
Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen. Arbetsförmedlingen.
Arbetsmiljölag (1977:1160). Sveriges riksdag.
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Sveriges riksdag.
Skollag (2010:800). Sveriges riksdag.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter