Ansvar för att erbjuda hjälpmedel

Ansvaret för att erbjuda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning är delat mellan regionerna och kommunerna. Verksamhetschefen ansvarar för att förskrivaren av hjälpmedel har kompetens för det och förutsättningar att följa förskrivningsprocessen och de lokala rutinerna för förskrivning.

Det är sjukvårdshuvudmannen, det vill säga region eller kommun, som definierar och bestämmer vilka hjälpmedel som ska ingå i hälso- och sjukvårdens ansvar. Vad som betraktas som hjälpmedel i en region eller en kommun behöver därför inte göra det i ett annat.

Ansvaret för att erbjuda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning är delat mellan regionerna och kommunerna.

Ansvarsfördelningen är inte reglerad i lag men nedan beskrivs hur ansvaret ser ut i praktiken.

Hjälpmedelsverksamheten är baserad på Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och är organiserad på olika sätt i regionerna och kommunerna. Förutom HSL är andra viktiga lagar patientlagen, patientsäkerhetslagen och lagen om medicintekniska produkter.

Mer om lagar och regler

Regionerna ansvarar för syn-, hörsel och ortopedtekniska hjälpmedel

De hjälpmedel som regionerna ansvarar för är:

 • hjälpmedel till personer med hörselnedsättning för alla åldrar
 • hjälpmedel till personer med synnedsättning för alla åldrar
 • hjälpmedel till barn oavsett funktionsnedsättning – åldersgräns varierar
 • ortopedtekniska hjälpmedel oavsett ålder
 • medicinska behandlingshjälpmedel oavsett ålder.

Regionerna och kommunerna delar på ansvaret för andra hjälpmedel

Ansvaret för hjälpmedel som hanteras inom hjälpmedelscentralernas verksamhetsområde är delat mellan regionerna och kommunerna. Det är främst hjälpmedel för att kunna förflytta sig, sköta sin hygien, kommunicera och stödja kognitiva förmågor som hanteras inom hjälpmedelscentralernas verksamhet. Ansvarsfördelningen mellan region och kommun samt organisation för verksamheten ser olika ut i alla län.

Flertalet hjälpmedelscentraler drivs av regionen och de samverkar med kommunerna i länet via olika avtal.

Ansvaret för de hjälpmedel som hanteras inom hjälpmedelscentralen är oftast delat. På en generell nivå har regionerna och kommunerna ett delat ansvar för:

 • hjälpmedel till personer med rörelsenedsättning förutom ortopedtekniska hjälpmedel
 • hjälpmedel till personer med kommunikations- eller kognitiva funktionsnedsättningar
 • inkontinenshjälpmedel.

Ansvarsfördelningen för olika hjälpmedel ser olika ut i alla län. För förskrivarna innebär det att de måste känna till hur ansvarsfördelningen ser ut där de själva arbetar.

Förskrivare inom de olika hjälpmedelsområdena

Olika yrkesgrupper är förskrivare inom olika hjälpmedelsområden. Exempel på yrkesgrupper som förskriver hjälpmedel är audionomer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, sjuksköterskor, ortopedingenjörer och synpedagoger. Även läkare förskriver hjälpmedel, oftast de hjälpmedel som är direkt kopplade till en medicinsk behandling.

Vårdgivarens ansvar

Vårdgivaren ansvarar för att den personal som ska förskriva hjälpmedel, har kompetens för detta och ges förutsättningar för att följa förskrivningsprocessen och de lokala rutinerna för förskrivning.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården har vårdgivaren, efter uppdrag, bland annat ansvar för att:

 • endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter används, förskrivs, utlämnas respektive tillförs patienter.
 • medicintekniska produkter som har förskrivits, utlämnats eller tillförts till patienter kan spåras.
 • göra bedömningen om berörd personals utbildning är adekvat mot bakgrund av den kompetens som exempelvis krävs för att vara utbildningsansvarig, förskriva och utlämna medicintekniska produkter till patient och ta fram skriftliga anvisningar för specialanpassade produkter.
 • utse och förteckna vem eller vilka av personalen som ska vara anmälningsansvarig avseende negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter.

Avvikelserapportering

All hälso- och sjukvårdsverksamhet är skyldig att rapportera de allvarligaste avvikelserna till Inspektionen för vård och omsorg och Läkemedelsverket. Syftet med bestämmelserna om avvikelsehantering är att kunskaperna om riskerna i hälso- och sjukvården ska öka så att avvikelser kan minimeras genom i första hand förebyggande åtgärder. En aktiv avvikelserapportering är därför viktig för att förbättra patientsäkerheten inom hälso- och sjukvårdsverksamheten.

Förskrivarens ansvar

Vårdgivaren har ansvar för rutiner som gör det möjligt för förskrivaren att följa alla stegen i förskrivningsprocessen. Det är möjligt att olika hälso- och sjukvårdspersonal hos en eller flera vårdgivare, eller vårdansvariga verksamheter, kan ansvara för en eller flera steg i processen.

För att patienten ska få en god och säker vård kan det i vårdgivarens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet tydliggöras vilket ansvar olika hälso- och sjukvårdspersonal har i processen och hur ett eventuellt överlämnande till annan sker.

Mer om förskrivningsprocessen

Hjälpmedel som inte förskrivs inom hälso- och sjukvården

Personer med funktionsnedsättning har ibland behov av hjälpmedel som inte förskrivs med Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, som grund. Det är följande:

 • Hjälpmedel som en person med funktionsnedsättning behöver på arbetsplatsen, som benämns arbetshjälpmedel. Ansvaret för arbetshjälpmedel och ombyggnad av arbetsplatsen är delat mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
 • Hjälpmedel som en anställd behöver för att inte skada sig i arbetet, så kallade arbetstekniska hjälpmedel. Att personal har den utrustning som behövs för att utföra arbetsuppgifter på ett säkert sätt är arbetsgivarens ansvar enligt Arbetsmiljölagen.
 • Hjälpmedel som är grundutrustning på exempelvis ett särskilt boende eller skola.
Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Förskrivning av hjälpmedel. Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen.
Arbetshjälpmedel. Försäkringskassan.
Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen. Arbetsförmedlingen.
Arbetsmiljölag (1977:1160). Sveriges riksdag.
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Sveriges riksdag.
Skollag (2010:800). Sveriges riksdag.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter