Bedöma personens behov

Att bedöma en persons behov är en förutsättning för att kunna planera och utföra insatser. Hjälpmedel måste sättas i relation till andra insatser och komplettera dem, inte ersätta aktiv behandling, habilitering eller rehabilitering.

När förskrivaren ska bedöma en persons behov är det särskilt viktigt att möjliggöra den enskildes delaktighet. Hur förskrivaren bemöter personen och tar hänsyn till dennes förutsättningar blir därför väsentligt. Ibland krävs extra insatser som till exempel tolk eller användning av alternativ och kompletterande kommunikation.
Läs mer under hjälpmedelsanvändarens delaktighet (länk till annan undersida).

Delar i behovsbedömningen

I en behovsbedömning kan följande delar ingå:

  • Identifiera behov.
  • Relatera till andra insatser.
  • Följa sjukvårdshuvudmannens riktlinjer.
  • Formulera mål.
  • Välja insats.

Identifiera behovet

Att bedöma en persons behov är en förutsättning för att kunna planera och utföra insatser. De skilda professionerna använder olika metoder och bedömningsinstrument för att identifiera hälsotillståndet för att kunna planera insatser och åtgärder.

Relatera till andra insatser

Hjälpmedel är en integrerad del i habilitering, rehabilitering eller vård och behandling. Hjälpmedel måste sättas i relation till andra insatser och komplettera dem. Förskrivaren behöver samverka med annan hälso- och sjukvårdspersonal och deras planerade hälso- och sjukvårdsinsatser men även ha kännedom om andra pågående insatser eller omständigheter som kan påverka behovet av eller valet av hjälpmedel.

Följa sjukvårdshuvudmannens riktlinjer

Alla sjukvårdshuvudmän har riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning som är politiskt beslutade och kallas till exempel handbok eller hjälpmedelsguide. Riktlinjerna baseras på författningar och andra styrande dokument.

Formulera mål

Efter att ha lyssnat in personens behov och bedömt funktionstillstånd, satt det i relation till andra insatser och de aktuella riktlinjerna, kan målet sättas för hjälpmedelsförskrivningen.

Målet bestäms i samråd med den enskilde och beskriver vad och hur mycket som ska uppnås och inom vilken tid det ska uppnås.

När åtgärden senare ska följas upp och utvärderas görs det mot det uppsatta målet.

Välja insats

Behovsbedömningen kan leda till att andra insatser än hjälpmedel ska tillgodose de identifierade behoven. Det kan till exempel vara en rehabiliteringsinsats som är den mest adekvata åtgärden. Hjälpmedel är en integrerad del i vård och behandling, habilitering och rehabilitering och ska komplettera andra åtgärder, inte ersätta aktiv behandling, habilitering eller rehabilitering.

Om det aktuella hjälpmedlet är möjligt att erbjuda med hälso- och sjukvårdslagen som grund, kan det förskrivas alternativt erbjudas som fritt val i de regioner och kommuner som har det.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Förskrivning av hjälpmedel. Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter