Ny yrkesintroduktion för baspersonal inom socialpsykiatrin

Nu lanserar vi ett webbstöd till yrkesintroduktion för baspersonal som arbetar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Stödet ger dig som planerar för introduktion av nyanställda en samlad bild av vad som kan ingå. Introduktionen är viktig för att personalen ska få rätt kompetens och kunna bidra till en god kvalitet i stöd, service och omsorg.
Fokus på två kvinnor bland flera personer vid bord, möte, bläddrar i pappershög.

Nu lanserar vi ett helt nytt webbstöd till yrkesintroduktion för baspersonal som arbetar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Tanken är att kommunerna ska få inspiration och stöd i att ta fram ett introduktionsprogram och göra anpassningar utifrån de lokala och regionala behov som finns.

Vi har utgått från de kunskaper som är mest rele­vanta för nyanställd baspersonal. Vissa delar innehåller grundläggande kunskap som information om uppdrag och ansvar, andra delar tar upp mer brukarnära frågor som bemötande och delaktighet. Stödet beskriver även arbetssätt och vägar till återhämtning för den enskilde, säger Ann-Kristin Sandebjer, utredare på Socialstyrelsen.

Underlättar introduktionen för baspersonal

Stödet riktar sig till arbetsgivare som ansvarar för yrkesintroduktion till personal som ger ett brukarnära stöd i verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS. Det handlar exempelvis om boendestödjare, personal i gruppbostad, personal i sysselsättningsverksamhet och personal i hemtjänst.

Baspersonalen kan även självständigt ta del av innehållets olika delar som dels består av faktabaserade texter, dels länkar till annat relevant innehåll som exempelvis om SIP. Innehållet kan även användas av handläggare eller andra som söker kunskap inom området, säger Ann-Kristin Sandebjer.

En bra yrkesintroduktion ger personalen rätt kompetens

Personer med psykisk funktionsnedsättning har rätt till insatser av god kvalitet. För att personalen ska kunna ge ett gott stöd och en god service och omvårdnad behöver de ha rätt kompetens. Därför är det viktigt att arbetsgivaren erbjuder en bra yrkesintroduktion.

I samband med semesterperioder kan stödet tillsammans med den lokala arbetsplatsintroduktionen, underlätta för ny personal att ta del av den grundläggande kunskap de behöver för att arbeta med personer med psykiska funktionsnedsättningar, säger Ann-Kristin Sandebjer.

Plan för personalens kompetensutveckling

Kunskaper är en färskvara och varje verksamhet behöver ha en plan för både arbetsgruppens och de enskilda medarbetarnas kompetensutveckling. Valda delar av informationen som ges vid introduktionen bör därför följas upp och till viss del repeteras.

Vid arbetsplatsträffar kan utvalda frågor vid behov repeteras och stämmas av med medarbetarna. Chefer kan på så sätt följa upp och vid behov utveckla verksamhetens rutiner, säger Ann-Kristin Sandebjer.

Ta del av yrkesintroduktionen för baspersonal som arbetar med personer med funktionsnedsättning

 

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.