Kommunerna bör gå från krishantering till krisberedskap

Den årliga lägesrapporten från Socialstyrelsen visar att andelen kommuner som har aktuella kontinuitetsplaner för boenden inom funktionshindersområdet ökar, även om den fortfarande är relativt låg. Bara hälften av boenden enligt LSS har en plan som gör att personalen vet vad de ska göra vid en kris eller allvarlig händelse. Kommunerna bör arbeta mer proaktivt för att stärka sin krisberedskap.
Assistenter och brukare promenerar

Utvecklingen av kommunernas krisberedskap inom boenden för personer med funktionsnedsättning är i hög utsträckning reaktiv och påverkas av inträffade kriser. Allt fler kommuner har kontinuitetsplaner för samtliga av sina boenden för personer med funktionsnedsättningen. Ökningen är framförallt tydligt mellan 2020 och 2021. Ökningen ska ses mot bakgrund av pandemin, då vikten av kontinuitetsplaner blivit tydligare, men fortfarande saknar över 50 procent av kommunerna aktuella kontinuitetsplaner för boenden inom funktionshindersområdet.

– Vi vill lyfta vikten av att ta fram planer och jobba aktivt med beredskap för olika former av kriser – inte bara den senaste. Att ha en fungerande krisberedskap och inte bara en krishantering, säger Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor vid Socialstyrelsen.

Stor ökning av beredskapsplaner för höga temperaturer

Andelen kommuner med beredskapsplaner för höga temperaturer i boenden för personer med funktionsnedsättning har sedan 2017 ökat med 30 procentenheter. År 2021 hade 70–85 procent av kommunerna beredskapsplaner för höga temperaturer i boenden för personer med funktionsnedsättning. Erfarenheter från den extrema värmeböljan 2018 är troligen en bidragande orsak till den stora ökningen av beredskapsplaner.

Evakueringsplanerna ökar inte nämnvärt

All krisberedskap ökar inte inom socialtjänstens boenden för personer med funktionsnedsättning. Andelen kommuner med evakueringsplaner ligger fortfarande på runt 50 procent. Kommunerna behöver säkerställa att alla personer kan få den hjälp och det stöd som de behöver vid en allvarlig händelse, inklusive personer med funktionsnedsättning.

– Situationer som elavbrott och dricksvattensstörningar kan leda till att man måste evakuera människor från boenden. Kommunerna kan inte vänta med att ta fram rutiner för detta först när det uppstår en kris, säger Karin Flyckt.

Varje år tar Socialstyrelsen fram en lägesrapport över tillståndet och utvecklingen inom verksamheter som ger stöd till personer med funktionsnedsättning. Det rör sig bland annat om insatser till personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och om insatser till personer med funktionsnedsättning 0–64 år enligt socialtjänstlagen, SoL.

Vad är en kontinuitetsplan?

En kontinuitetsplan innehåller information som hjälper personalen att veta vad den ska göra vid en störning i en kritisk aktivitet eller resurs. En kontinuitetsplan innehåller bland annat reservrutiner och nödvändiga kontaktuppgifter. Syftet med kontinuitetsplaner – och kontinuitetshantering – är att kunna upprätthålla verksamheten på en tolerabel nivå och att kunna återställa resursen så fort som möjligt.

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – Lägesrapport 2022 hos Socialstyrelsen (pdf)

Kartläggning av den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap hos Socialstyrelsen (pdf)

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.