Framgångsrik satsning på tidigt stöd för barn och unga i Västerbotten

Alla vinner på att en ogynnsam utveckling hos barn och unga vänds, ju förr desto bättre. I Västerbotten arbetar man sedan många år utifrån modellen Hälsa, lärande och trygghet (HLT). Det tvärprofessionella arbetet har varit framgångsrikt och modellen är nu etablerad i länets alla 15 kommuner.
Tre barn klättrar på gärdesgård.

– Vi behöver komma in tidigare, både i ålder och i problematiken, för att bryta en negativ utveckling och minska behovet av mer omfattande insatser för barn och unga, säger Jessika Nyström som är processledare i Region Västerbotten.

Tidiga och samordnade insatser (TSI) handlar om att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. För det krävs förbättrad och utvecklad samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Socialstyrelsen och Skolverket har de senaste åren följt och gett stöd till ett 40-tal utvecklingssatsningar för mer tidiga insatser, där HLT är en av flera modeller som använts och kunnat breddas regionalt.

Det här är HLT i Västerbotten

HLT står för hälsa, lärande och trygghet och är en modell för hur förskola/skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård tillsammans ger tidigt och samordnat stöd till barn och familjer. Visionen med arbetet har varit att

  • alla barn ska uppnå bästa möjliga hälsa och ha tillgång till hälso- och sjukvård när de behöver det.
  • alla barn och elever utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt förskolans och grundskolans mål.
  • alla barn ska känna trygghet i hem, skola och på fritiden.

HLT-modellen bygger i praktiken på att ett team med olika kompetenser träffar barn och familjer och tillsammans kommer fram till insatser som bäst motsvarar familjens behov och vem som ska erbjuda det. I teamen ingår professionella från respektive verksamhet, till exempel specialpedagog, kurator, föräldrarådgivare, skolsköterska eller psykolog. Teamen sätts ihop utifrån barnets och familjens behov.

– I HLT-teamen bidrar alla med sin kompetens utifrån profession och verksamhet. På så vis tas ett gemensamt ansvar för helheten och familjerna kan stöttas på ett bättre sätt då insatserna samordnas, säger Jessika Nyström.

Började som ett utvecklingsarbete 2010

Det hela började som ett utvecklingsarbete i Umeå och Vilhelmina kommun tillsammans med Region Västerbotten 2010. De positiva erfarenheterna av samverkan skapade efterfrågan i fler kommuner och sedan 2020 finns samverkansmodellen etablerad i Västerbottens samtliga 15 kommuner.

– Vi ser att barn och föräldrar som har behov av flera olika insatser får tillgång till det på ett mer sammanhållet sätt genom HLT. Resurserna och verksamheterna samlas runt barn och familj, istället för att familjerna ska söka stöd på olika håll. Det kan till exempel handla om stöd i skolan, samtalskontakt på hälsocentralen och föräldrastöd av socialtjänsten, säger Jessika Nyström.

Socialstyrelsen och Skolverket arbetar gemensamt för att stödja en utveckling mot mer tidiga insatser i samverkan. Under arbetets gång har det visat sig att det underlättar för hälso- och sjukvården att vara delaktiga när alla kommuner i ett län arbetar enligt samma modell. Samordningen på länsnivå underlättar ger också samordningsvinster när det gäller exempelvis processtöd och utbildning. Här är HLT-modellen i Västerbotten ett gott exempel.

Vill du veta mer om arbete enligt HLT-modellen?

Webbinariet Jämlikhet i vården – hur når vi dit, för barn, unga och vuxna? Sändes den 16 november. Där kan du höra Harriet Hedlund, regionfullmäktiges ordförande i Västerbotten berätta mer om satsningen.

Titta på webbinariet

Om Hälsa, lärande och trygghet – Kunskapsguiden

Mer från satsningen på tidiga och samordnade insatser (TSI)

Framgångsfaktorer och andra erfarenheter från Socialstyrelsens och Skolverkets satsning finns samlat i Kunskapsguidens tema om tidiga och samordnade insatser för barn och unga samt i TSI-boken.

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI) – Kunskapsguiden

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.