Stödmaterial för att utveckla den kommunala hälso- och sjukvården

Öppna jämförelser gör det möjligt att följa och jämföra kvaliteten i hälso- och sjukvården. På Kunskapsguiden finns nu ett stödmaterial för verksamhetsutveckling utifrån resultaten i öppna jämförelser kommunal hälso- och sjukvård. Materialet är tänkt att användas av bland annat verksamhetschefer och verksamhetsutvecklare.
Två leende sjuksköterskor går utomhus

Att stärka den kommunala hälso- och sjukvården är en viktig del i omställningen till en god och nära vård. Socialstyrelsens årliga enkätundersökning öppna jämförelser är ett verktyg för att följa och jämföra kvaliteten i vården, och resultatet kan användas för att sätta igång verksamhetsutveckling och förbättringar.

– För att lyckas med omställningen till god och nära vård behöver vi utveckla och följa kvaliteten i den kommunala hälso- och sjukvården. Personalen behöver få möjligheter till kompetensutveckling för att ge en god vård och omsorg. Öppna jämförelser kan synliggöra behov av till exempel kompetensutveckling inom munhälsa, fallförebyggande arbete och palliativ vård, säger Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd och samordnare för god och nära vård på Socialstyrelsen.

I vårt tema om styrning och ledning av kommunalt finansierad hälso- och sjukvård finns nu ett urval av stödmaterial för att utveckla arbetet med övergripande kompetensutvecklingsplan och handlingsplan för patientsäkerhet. Det handlar till exempel om webbutbildningar och nationella riktlinjer.

– Socialstyrelsen har tagit fram många olika typer av stöd som kopplar till indikatorerna i öppna jämförelser. Nu gör vi det enklare för dig som arbetar med förbättringsarbeten kopplade till öppna jämförelser att hitta ett urval av relevanta webbutbildningar och kunskapsstöd på Kunskapsguiden, säger Iréne Nilsson Carlsson.

Kommer att utökas senare i år

Stödet är tänkt att användas av förtroendevalda, verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

I slutet av 2024 kommer det att utökas med fler områden som ingår i öppna jämförelser, kommunal hälso- och sjukvård, kommunundersökningen.

Att använda öppna jämförelser för att utveckla den kommunala hälso- och sjukvården

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.