Bistånd enligt socialtjänstlagen

Äldre personer som behöver hjälp med sin dagliga livsföring kan ansöka om bistånd hos kommunen. De insatser som beviljas syftar till att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Insatserna kan till exempel vara hemtjänst eller särskilt boende.

En äldre person kan ha rätt till bistånd både för sin försörjning och för behov som gäller hans eller hennes livsföring i övrigt, till exempel stöd och hjälp i hemmet eller särskilt boende.

De insatser som beviljas syftar till att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. I socialtjänstlagen (2001:453), SoL, regleras att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Det finns inga begränsningar i socialtjänstlagen kring vad den enskilde kan ansöka om för typ av bistånd. Det är den enskildes behov som avgör om bistånd ska beviljas och hur det i så fall ska utformas. En person kan behöva olika typer av stöd utifrån sina behov utöver stödet i den dagliga livsföringen, det kan till exempel handla om missbruk, ekonomi eller våld.

Vanligt är att insatserna inom äldreomsorgen beskrivs som serviceinsatser eller omvårdnadsinsatser. Serviceinsatserna kan till exempel vara praktisk hjälp med hemmets skötsel som städning och tvätt, hjälp med inköp och att uträtta ärenden, hjälp med att laga mat eller distribution av färdiglagad mat.

Omvårdnadsinsatser kan till exempel vara hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig och sköta personlig hygien. Det kan också vara insatser som behövs för att bryta isolering eller för att den enskilde ska känna sig trygg och säker i sitt eget hem.

Regler för den enskildes rättssäkerhet

Regler för handläggning och dokumentation syftar till att garantera den enskildes rättssäkerhet. Avsikten med reglerna är att den enskilde ska få sin sak prövad och avgjord på ett sakligt och opartiskt sätt.

Biståndshandläggare arbetar på uppdrag av socialnämnden vars uppdrag utgår från SoL. I SoL regleras de skyldigheter som socialnämnden har och den enskildes rättigheter. Även förvaltningslagen (2017:900), FL, styr biståndshandläggarnas arbete. Förvaltningslagen reglerar förhållandet mellan den enskilde och myndigheten.

 

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Socialtjänstlag (2001:453), Sveriges riksdag, 2001.
Förvaltningslag (2017:900), Sveriges riksdag, 2017.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Socialstyrelsen, 2011.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, Socialstyrelsen, 2014.
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen, 2015.