Om god kvalitet i vård och omsorg för äldre personer

För god kvalitet i vård och omsorg är det viktigt att utgå från individens specifika behov och förutsättningar. All verksamhet ska vara kunskapsbaserad, individanpassad, säker, tillgänglig och jämlik.

För en kunskapsbaserad vård och omsorg behövs det att:

 • man använder den bästa tillgängliga kunskapen
 • personalen har relevant kompetens och erfarenhet för att klara av uppgifterna
 • hälso- och sjukvårdspersonal uppfyller behörighetskraven
 • arbetet utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet
 • man tar tillvara på personalens erfarenheter.

Ett teambaserat arbetssätt – webbutbildning hos Socialstyrelsen

Ett teambaserat arbetssätt ska bidra till att äldre personer med sammansatta behov i större utsträckning får sina insatser individanpassade, personcentrerade och samordnade. Det teambaserade arbetssättet ska främja kvalitet i utförandet och kan leda till förståelse och respekt för den enskildes behov, livssituation, förutsättningar och egna vilja. Ett multiprofessionellt och teambaserat arbetssätt kan bidra till kontinuitet i vården och omsorgen och underlätta bedömningar som kräver flera perspektiv eller kompetenser.

Individanpassad vård och omsorg

En individanpassad vård och omsorg kan bland annat skapas genom helhetssyn, samordning, självbestämmande, delaktighet, frivillighet och integritet.

En individanpassad vård och omsorg kan innebära att:

 • man gör bedömningar och åtgärder utifrån en helhetsbedömning av den äldres situation och behov
 • personalen och den äldre har förtroende för varandra
 • kommunikationen mellan professionen och den enskilde präglas av ömsesidighet och dialog
 • personalen involverar den äldre i utredning, beslutsfattande, planering, genomförande och uppföljning av vården och omsorgen
 • den äldre personen får tydlig, anpassad och tillgänglig information
 • personalen ser den äldre som en jämbördig part
 • den äldre blir respekterad som en kompetent individ
 • det finns möjlighet att få kulturellt och etniskt anpassad vård och omsorg
 • den äldre personen får möjlighet till en meningsfull tillvaro
 • den äldre personen får möjligheter till egna val
 • den äldre personen får behålla sin värdighet
 • vården och omsorgen är samordnad
 • närstående blir involverade om den äldre själv önskar det.
Individanpassad vård och omsorg – centrala regler och rekommendationer

Individanpassad vård och omsorg - centrala regler och rekommendationer

 • Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), särskilt 3 kap. 1 §, 5 kap. 1 § och 16 kap. 4 §
 • Patientlagen (2014:821), särskilt 3-9 kap.
 • Socialtjänstlagen (2001:453), särskilt 1 kap. 1 §, 2 kap. 7 §, 3 kap. 5 § och 5 kap. 4 och 5 §§
 • Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Säker vård och omsorg

Vården och omsorgen ska vara säker och av god kvalitet. Det ska bedrivas ett systematiskt förbättringsarbete med bland annat målet att förhindra skador och missförhållanden.

En säker vård och omsorg innebär att:

 • vården och omsorgen genomför systematiskt förbättrings- och kvalitetsarbete
 • vården och omsorgen utformas så att den äldre skyddas från fysiska, psykiska och ekonomiska övergrepp
 • socialtjänstens ärendehantering är rättssäker
 • personalen har rätt utbildning och behörighet
 • vården och omsorgen ges med adekvat vårdhygienisk standard
 • den äldre personen upplever vården och omsorgen som trygg
 • vården och omsorgen håller tillräcklig materiell standard med den tekniska utrustningen som behövs i ändamålsenliga lokaler
 • vården och omsorgen är samordnad.
Säker vård och omsorg – centrala regler och rekommendationer

Säker vård och omsorg – centrala regler och rekommendationer

 • Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
 • Patientsäkerhetslagen (2010:659), särskilt 3 kap. 1-10 §§
 • Socialtjänstlagen (2001:453), särskilt 2 kap. 7 §, 3 kap, 3 § och 14 kap. 2-7 §§
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, särskilt allmänna råd till 6 kap. 2 §
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:2010) om basal hygien i vård och omsorg

Tillgänglig vård och omsorg

Vården och omsorgen behöver vara tillgänglig. Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården ska få en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Det krävs också att den som har det största behovet av vård får företräde.

För en tillgänglig vård och omsorg behövs att:

 •  patienten vid behov får rätt vård och omsorg i rätt tid
 • vård och omsorg är tillgänglig för alla oavsett ålder, kön, könsöverskridande
 • identitet eller uttryck, ekonomiska förutsättningar, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, eller funktionsnedsättning
 • vård och omsorg är geografiskt tillgänglig
 • informationen och kommunikationen är lättåtkomlig, begriplig och anpassad efter olika gruppers och individers behov
 • lokalerna är anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar.
Tillgänglig vård och omsorg – centrala regler och rekommendationer

Tillgänglig vård och omsorg – centrala regler och rekommendationer

 • Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), särskilt 9 kap. 1 §
 • Förordningen (2010:349) om vårdgaranti
 • Socialtjänstlagen (2001:453), särskilt 3 kap. 3 §

Jämlik vård och omsorg

Den vård som erbjuds ska fördelas på lika villkor för alla. En grundläggande tanke bakom omsorgen är att den ska vara av god kvalitet och vara tillgänglig för alla som har behov av den.

För en jämlik vård och omsorg behövs att:

 • alla människor behandlas likvärdigt oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet och uttryck, ekonomiska förutsättningar, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning
 • vården och omsorgen ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet
 • den som har det största behovet av vård ges företräde
 • utbudet av verksamheter i kommuner och regioner ger förutsättningar för en likvärdig tillgång till vård och omsorg.
Jämlik vård och omsorg – centrala regler och rekommendationer

Jämlik vård och omsorg – centrala regler och rekommendationer

 • Hälso- och sjukvårdslagen (2017:39), särskilt 9 kap. 1 §
 • Förordningen (2010:349) om vårdgaranti
 • Socialtjänstlagen (2001:453), särskilt 3 kap. 3 §

Språkförmåga i äldreomsorgen – underlag för bedömning och utveckling – Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för att underlätta för verksamheter inom äldreomsorgen att bedöma om personalen har tillräcklig språkförmåga för de aktuella arbetsuppgifterna. Med stödet som underlag kan verksamheterna bedöma arbetstagarens språkförmåga genom att ringa in språknivå eller få syn på kunskapsluckor. Stödet kan också användas som underlag för att ta fram språkutvecklande insatser och åtgärder i syfte att höja språkförmågan. Stödet tydliggör Socialstyrelsens bedömning av den språkförmåga personalen i äldreomsorgen behöver för att utföra arbetet inom äldreomsorgen med god kvalitet.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen, 2021.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter